9693. lajstromszámú szabadalom • Vezetékrészekből álló áramvezeték elektromos vasutak számára

3Ieg,jelent 181)7. évi november hó 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 969B. szám. vil/g. OSZTÁLY. Vezetékrészekből álló áramvezeték elektromos vasutak számára. DEMEUSE RAOUL MAGÁNMÉRNÖK BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát egy villamos vasutakhoz való áramvezeték képezi, mely­nél az áramvezetést egy a talaj fölszínével egy magasságban levő és elszigetelt sín­darabokból összerakott vezeték eszközli. A működés lényegében a következő: A vágány középvonalában még egy sín van elrendezve, melyet czélszerü szurokba ágyazni; ezen sínt pedig számos egymástól elszigetelt vezetékrészek képezik. Minden ilyen vezetékrész egy külön vezetékkel van kapcsolatban^mely az áramot egy önmű­ködő megszakító közvetítésével oly módon vezeti, hogy az illető vezetékrészt akkor iktatja be az áramvezetékbe, ha a kocsi azt teljesen befödi. Ha a kocsi tovább mo­zog és az említett vezetékrészt nem födi be teljesen, úgy rögtön megszakad az áram­összeköttetés az említett vezetékkel. A ve­zetékrész hossza kisebb a kocsi félhosszá­nál, úgy hogy az áramot mindig csak egy vezetékrész vezeti a kocsihoz, úgy hogy az a veszély ki van zárva, hogy a vezeték­részek megérintésük által kárt okozzanak, mert mihelyt egy vezetékrész csak részben is nincs befödve, már nincs az áramveze­tékkel kapcsolatban. Minden kocsi alul három kontaktust léte­sítő kefével vagy csigával van ellátva, me­lyek a közbelső sínen csúsznak, illetőleg gördülnek. A közbelső csiga mindkét moz­gási irányban használható, míg a két szélső csigák mindegyike csak egy-egy irányban használható. Czélszerü tehát a használaton kívül levő csigát fölemelni. Elegendő volna a vezetésre egy csiga is, azonban ez az erős szikraképződés miatt nem tanácsos. A 2. ábra a fönt említett árammegsza­kítót ábrtzolja vonalas rajzban. Ez lénye­gében egy vékony sodronyból alkotott A elektromágnesből áll, mely csak igen gyönge áramot bocsát magán keresztül, mely áram azonban elég erős arra, hogy a B delej­kapcsot a mágnes magához vonzza. A delej­kapocs C tengely<»>körül oly módon leng­het, hogy B kontaktusdarabja az E kon­taktnyílásba beugorhatik. Ezen kontaktnyílás ez által az áramot vezető D kábellel jut kapcsolatba, míg az R kontaktusdarab B és C segítségével a közbelső sínnel jő kap­csolatba. Ép ezért összekötjük a C forgás­pontot a sínnel egy sodrony segítségével. A B delejkapocsra egy K fémlemez váltó, erre viszont az 0 fémgomb van erősítve, mely az L kontaktusnyílásba benyomulhat. Ezen nyílás egy másik kábellel közlekedik, mely az áramot visszavezeti. Ezen vissza­vezetést vagy a sínek eszközlik, vagy pedig

Next

/
Thumbnails
Contents