9273. lajstromszámú szabadalom • Bőrféktuskó

Megjelent 18í)7. évi szeptember hó 10-án. 927B. szám. XX/d. OSZTÁLY. Bó'r-féktuskó. / r •: r '. . " ' LEICHTENTRITT MÓRICZ KERESKEDŐ BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 27-ike. MAGY. Km. •39 B^ii i SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS Jelen találmány tárgyát bőr féktuskó ké­pezi. Ilyen féktuskókat eddigelé egyes bőr­lapokból szokták összeállítani. Ezen bőrlapok főkelléke, hogy vagy mind egyforma kemény -ségűek legyenek, vagy pedig kemény és lágy bőrlapok fölváltva helyeztessenek el a féktuskóban. A bőrlapoknak az elsó mód szerinti összerakása előnyösebb mint az utóbbi. Mihelyt ugyanis egy kemény bőrlap (talpbőr) a kerékkoszorún súrlódva elko­pik, és a kerék hirtelen az alsó lágyabb bőrlappal jön érintkezésbe, azon veszély fo­roghat fönn, hogy ezen lágyabb bőrlapot a kerék-koszorú magával rántván, leszakítja, különösen ha apróbb kavics jut a kerék koszorúja és a bőrtuskó közé. Ezáltal a fé­kező erő is kisebbedik, minthogy a zsíros lágy bőrlap nem nyújt oly nagy ellentállást mint a kemény bőrlap. A találmánybeli féktuskónál az egyes bőrlapoknak egymáshozi megerősítése enyv­ből és lenmagolajból készített ragasztóanyag által vagy szögek által eszközölhető, és a körülményekhez képest összekötő-anyag is alkalmazható. A bőrtuskó azonkívül még egy vízmentes ragasztó anyaggal is behúzatik. Ezen ragasztó anyag bőrporból, enyvből és lenmagolajból készíttetik, és forró állapotban a nyers tus­kóra öntik. A meleg által, különösen a ra­gasztó anyagban foglalt enyv a bőrtuskóval egyesül, és kihűlés után, mint homogén anyag marad a bőrhöz tapadva. A ragasztó anyagban foglalt lenolaj a víznek a tuskóba való behatolását megakadályozza. A bőrpor czélja, a tuskón netalán előforduló egyenet­lenségeket és lyukakat kitölteni. A mellékelt rajz: 1. ábrája egy bőrtuskó alaprajzát, a 2. ábra ugyanennek keresztmetszetét tün­teti föl. Az a bőrlapok e ragasztóanyag rétegek által lesznek egymáshoz ragasztva, míg külső szélüköz közel az f faszögek által tartatnak össze. Lágy fémből (sárgarézből) készült b szögek a bőrtuskó külső szélén belül levő részeket tartják össze. A bőrféktuskó c vas­saruba van helyezve és a d csavarok se­gélyével hozzáerősítve. A tuskó belsejében levő bőrlapok össze­kötésére eddig használt faszögek helyett lágy fémből készült szögeket alkalmazunk, miáltal a keréknek a faszögekhez való súr­lódása által előidézett zaj elkerültetik. A bőr­tuskó külső szélein alkalmazott faszögek által a tuskó szilárdsága növeltetik, mivel nedves levegőben a faszögek megdagadnak és ezáltal jobban szorulnak a bőrlapokba.

Next

/
Thumbnails
Contents