9221. lajstromszámú szabadalom • Kerékpár napernyő

Megjelent isí)7. évi szeptember hó 14-éti. MAGY. SZABADALMI K Hí. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9221. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpár-napernyő. MEYENN PAULA KISASSZONY MAGÁNZÓ ODERA-FRANKFUHTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márezius hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát egy kerékpár­­ernyő képezi, mely menetközben úgy van a kormányaidra erősítve, hogy a kerék­pározó sem a kormányrúd, sem a fék ke­zelésében, sem semminemű más mozgásban nincs megakadályozva. A találmány czélja menetközben árnyé­kot vetni és oly szerkezettel lehet ellátva, mely lehetővé teszi az ernyőnek menetköz­ben való szétnyílását. Mellékelt rajz: 1. ábrájában az ernyő hátulnézete hasz­nálatközben van föltűntetve. A 2. és 3. ábra az összecsukott ernyő két egymásra merőleges nézetben. 'l ~■ ábrák az ernyőnek menetközben való ki nyitására használt készülékeket tűntetik föl. Az a ernyő az ismert módon szétnyit­ható és összecsukható. Egy kis b lánca arra szolgál, hogy az ernyőt szétnyitott állapo­tában megtartsa az által, hogy az ernyőnek a! a részeit egymáshoz fűzi. Az ernyő egy a (2. ábrában) pontozva föltűntetett c tenge­lyen nyugszik, a mely viszont a d d’ rúdra van erősítve. Ezen rudat legczélszerűbb két egymásba tolható d eV részből előállítani, mi által a rúd tetemesen megrövidíthető és lehetővé van téve az, hogy a 2. és 3. áb­rában föltűntetett összehajtott ernyőt, egy a kerékpárra akasztott középnagyságú tás­kába helyezzük. A két d d’ rúd rész egy­máshoz képest is elfordítható, hogy az által a kerékpározó a különböző irányból jövő napsugarak ellen megvédhesse magát. A d d! rúd alsó végére egy vagy több e gyűrű van erősítve, melyek rátolhatók a kormány­rúd két fogantyújának egyikére és ez által az ernyő hordására szolgálnak, illetve egy­úttal megakadályozzák abban, hogy előre vagy hátra billenjen. Az oldalirányban való kibillenes megakadályozására szolgálnak az f f) h gyűrűk oly módon, hogy a jobbkéz hüvelykujját az f gyűrűbe, mutatóujját ¡>e­­a (j gyűrűbe tesszük. Ma, a másik három újjat nem kell a fék va.gv a jeizöharang működtetésére használni, úgy ezeket is be­dughatjuk a h gyűrűbe vagy kengyelbe és ez által a hüvelyk- és mutató újjat támo­gatjuk az ernyő tartásában. Nem szükséges föltétlenül az ernyő meg­tartására az újjak igénybevétele, mert az által is elérjük a fönti czélt, hogy a kor­mány lúd fogantyúját sokszögűvé vagy bár­mely a koraiaktól eltérő alakúvá, készítsük. Természetesen az e gyűrű megfelel az át­alakított fogantyú keresztmetszetének. Az e gyűrűk tetszőleges alakú hüvelyek lehetnek, és a kormányrúd mindkét felére feltehetők. NV'OMDáUlM'A

Next

/
Thumbnails
Contents