9103. lajstromszámú szabadalom • Izzófénylángzó nem világító lánggal égő gázok számára

Megjelent 181)7. évi szeptember hó 1-én. MAGY. « KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 9103. szám. II/d. OSZTÁLY­Izzófénylángzó nem világító lánggal égő gázok számára. Du STRACHE HUGÓ MAGÁNTANÁR BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 23-ika. Elsőbbsége 1896 julius 29-étől kezdődik. Vízgázzal és Auer-féle vagy ehhez ha­sonló izzótestekkel való izzófényvilágításnál ez idő szerint lyukakkal ellátott körégőket (Argandégő) használnak. Az izzótestet az égőn akképen helyezik el, hogy a körégő lángja azt belülről tökéletesen nyaldossa. E mellett nagyrészt fontos az, hogy a láng­hoz minden oldalról levegő vezettessék, másrészről az izzótestnek a gázkiömlési nyí­lásokhoz lehető legközelebb kell elhelyezve lennie, ha a gázfogyasztáshoz viszonyítva .előnyös fényhatást akarunk elérni. Az első használható úgynevezett «amerikai» körégő lehető legtökéletesebb levegő beve­zetésre volt szerkesztve, azonban kiöm­lési nyílásai az izzótesttől távol voltak. Az ujabb szerkezetek nagyobb súlyt fektetnek a kiömlési nyílások és az izzótest közötti csekély távolságra; ezen czél elérése vé­gett az izzótest megszabott átmérője esetén az Argandégő átmérője nagyobbítandó. Ez által azonban természetszerűen csökken a levegő bevezetés a kiömlési nyílás és az izzótest között és végre teljesen megszűnik, ha a kiömlési nyílások az izzótesttei érint­keznek. Azonban a kísérletek bebizonyítot­ták, hogy a kiömlési nyílások és az izzó­test között való levegő bevezetés változatlan gázfogyasztás mellett a fényerőt tetemesen növeli. Ezen a fölfedezésen alapul a következők­ben leírt égő föltalálása, melynél a kiöm­lési nyílások bármily közel hozhatók az izzótesthez, a nélkül, hogy ez által a levegő bevezetés minden egyes lángocskához csök­kenne. Az Argand-égő alakjától ezen szer­kezetnél el kellett térni. A lángzó áll az izzótest kerületének meg­felelő számú egy lyukas égőből (csövek), me­lyek az izzótesthez simuló alakban (tehát rendesen köralakban) vannak elrendezve. A csövecskék úgy vannak elhelyezve, hogy a levegő minden egyes lángocskához min­den oldalról szabadon hozzáfér; tehát lehe­tőleg szabadon állóan kell azokat elrendezni és közös alapon erősíthetők meg, vagy más alkalmas módon köthetők össze. Az előny, melyet ezen elrendezéssel elérünk az Argand­égővel (1. ábra) szemben, a 2. ábrából tűnik ki. A vastag G vonal mindkét keresztmet­szetén az izzótest keresztmetszetét jelzi a kiömlési nyílások magasságában. Az 1. áb­rából látszik, hogy az esetben, ha a kiöm­lési nyílások szorosan a G izzótesthez si­mulnak, a levegő az egyes lángocskákhoz csak az Argand-égő középső nyílásán és az izzótest szövetének lyukain át juthat. Ellen­ben a 2. ábrából látszik, hogy az új égő­nél minden egyes lángocska az izzótesten

Next

/
Thumbnails
Contents