9037. lajstromszámú szabadalom • Újítások biztonsági váltókon

Megjelent 1807. évi augusztus lió 26-án. MAGY. «É3? KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9037. szám. V/a. OSZTÁLY Újítások biztonsági váltókon. ROGOZEA SAVA TECHNIKUS PITESTIBEN (ROMANIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 28-ika. A jelen találmány tárgyát képező újítá­sok a váltó elállításának a vonat elhaladta közben, vagy még annak elhaladása után is — bizonyos ideig való — biztos megakadályo­zását czélozzák, a hol is az egész szerkezet működtetését igen rövid pedál segélyével tesszük lehetővé. A jelen találmány tárgyát képező újítá­sokat a mellékelt rajzban egyik foganato­sítási alakjukban mutatjuk be. " Az 1. ábra az elrendezés fölülnézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vonala szerint. A 3. ábra metszet az 1. ábrának 3—3 vonala szerint. A 4—10. ábrák részleteket mutatnak. A mint látható, az A csapágyban a Z pedál űHiál forgathatóan van ágyazva, mely pedál a rajta elhaladó kerekek nyomkoszo­rúinak nyomása alatt körülbelül 15 mm-el leszoríttatik, minek következtében a villás pl kar megemeltetik, úgy hogy ez a b tag által a d csapágyban c tengely körül for­gatható B könyökemeltyűt működteti. Ezen könyökemeltyű a C csukló közvetítésével az e körül forgatható D könyökemeltyűre hat, melynek hosszabbik karja az árúdnak i villájába nyúl (4. ábra). A Z pedál leszorításánál az E rúd f záró reteszével együtt előre tolatik, mely a váltót állásában fogva tartja. Amennyiben a váltónyelv nem simulna tökéletesen a fősínhez, az f záró retesz, mi­helyt a vonat a váltóra ér, a mozgatható sínek E kapocsrúdjára erősített g fogat oldalt tolja, miáltal az egyik váltósín a tősín felé mozgattatik. Az E záró rúdnak előremozgásánál az arra a h peczek és a H ütköző szöglet kö­zött ráillesztett G rúgó összenyomatik, úgy hogy ez utóbbi a záró rúdat kezdeti állásba visszanyomni iparkodik. Az E rúd (5. ábra) a j hézagolással bír. melybe a fel-alá lengő R emeltyű befekszik. A J könyökemeltyű a k tengely körül forog és egyrészt az l tag által a D emeltyűvel van összekötve, míg másrészt a K rúdba fogódzik, melynek a záró rúdéval ellenkező irányú mozgást kölcsönöz. Az L szekrény oldalfalán az m nyílás van elrendezve, me­lyen az ide-oda mozgó k rúd keresztül jár­hat. Ez utóbbira az n rúgó van rátolva, mely a K rúdnak visszajártánál összenyo­matik, úgy hogy ez utóbbit kezdeti állásába visszatolni iparkodik. A K rúdtól oldalt az M fogas rúd van elrendezve, mely a p rugókkal körülvett o csapokat hordja, melyek a K rúdon átha-

Next

/
Thumbnails
Contents