8884. lajstromszámú szabadalom • Az ujjak és kezek erő és izommérésének fejlesztésére szolgáló készülék

Megjelent 181)7. évi augusztus hó 11-én. MAGY. gj KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8884. szám. VII/e. OSZTÁLY. Az ujjak és kezek erő- és izomérzésének féjlesztésére szolgál^ készülék. DR KUPFERSCHMID ADALBERT ORVOS GABLONZBAN ÉS RICHTER MIKSA KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát oly készülék képezi, melynek segélyével az ujjak és kezek izomérzésének rendszeres iskolázás­szerű fejlesztése és mind ama bajok orvos­lása lehetővé van téve, melyek ezen tagok­ban az innerváczióérzés zavarain alapulnak, pl. írógörcs, ideges reszketés, izomsorvadás, csonttörések, vagy ficzamodások után stb. Ezen készülék, mely kéz- és ujjerősítő­nek, vagy chiropád-nek nevezhető, lényegé­ben a következő alkatrészekből áll. a) egy billegetődeszkából, mely sorosan elhelyezett lyukakkal van ellátva, mely utóbbiak az ujjak hegyének behelyezésére valók és egyes ujjak nyugalombantartását megkönnyítik, mialatt ugyanazon kéznek többi ujjai előre és hátra, vagy jobbra-balra irányuló gyakorló mozgásokat végeznek ; b) egy rugalmas ellenállásból, mely az említett billegetődeszka fölé helyezendő és úgy választandó, illetőleg kicserélgetendő, hogy az ujjaknak a deszka mélyedéseibe való behatolása ellen az ujj- és kéztornázás előhaladása mérvében mindig több-több ellenállást fejt ki, oly czélból, hogy az izomérzés fokozatos erősbítését idézze elő; c) egy födőlemezből, mely a fóntemlített ellenállást lefödi és a billegetődeszka mélyedései fölött azoknak megfelelő lyukak­kal bír, melyek az ujjakat egyenesen a deszka mélyedéseibe vezetik. A mellékelt rajzon látható az itt vázolt készüléknek egy kiviteli módja, és pedig az 1. ábrán távlatban látható a mélyedésekkel ellátott billegetődeszka használat közben, a 2. ábrán a billegetődeszkának hossz­metszete látható asztalhoz való erősítésre szolgáló szorítócsavarokkal, a 3. ábra a bil­legetődeszka fölülnézetét mutatja. A 4. ábra a e) pontban vázolt lyukasztott födőlemez hosszmetszetét tünteti föl, míg az 5. ábra egy b merevítő rudakkal ellátott keret hossz­metszetét mutatja, mely a rudak és a c lyukasztott lemez közt egy g gummilemezt hord és rögzit. A fönti magyarázatnak megfelelőleg elő­ször is g gummilemezzel ellátott keretet (5. ábra) az 1 — 3. ábrákon látható billegető­deszkára tesszük, azután az egészet a d födőlemezzel (4. ábra) lefödjük, oly czélból. hogy a gummilemeznek, illetve az azt tar­talmazó keretnek a billegetődeszkán való elcsúszását megakadályozzuk. Az említett alkatrészeknek ilyetén egy­másra rakásánál természetesen a keret (5. ábra) lyukainak a d födőlemez (4. ábra) lyukaival pontosan össze kell esniök. Az 1. ábra ennélfogva a gummilemezzel és födő-

Next

/
Thumbnails
Contents