8762. lajstromszámú szabadalom • Újítások varrógépeken

Megjelent ISOt. évi jiilius hó 31-én. MAGY. SZABADALMI ] HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8762. szám. I/g. OSZTÁLY. Újítások varrógépeken. THE SELF THREADING SEWING MACHINE COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát képező újítá­sok oly varrógépekre vonatkoznak, melyek­nek tűi nyitott füllel bírnak. Ezen újításoknak czélja abban áll, hogy a tűfonalat könnyebben vezethessük a tűző szerkezetbe, mint az eddig lehetséges volt, és hogy a nyitott tűfiil számára az eddi­gieknél tökéletesebb fonálbevezetőt teremt­sünk. Ezen czélt a következőkben leírt tűző­szerkezetnek elrendezése által érjük el. A mellékelt rajzokban az 1. ábra a gép egy részének és a fonálbevezetőnek elöl­nézete. A 2. ábra ugyanaz részben metszve a 3. ábrának 2—2 vonala szerint és a nyíl irányában nézve. A 3. ábra metszet az 1. ábrának 3—3 vonala szerint. A 4. ábra alulnézet. A 5—8. ábrák az öltések képzésének új módját tűntetik föl. A 9—12. ábrában ezen öltés képzésnek zárt fülű tűvel való előállításának kísérlete van föltűntetve. Mindenekelőtt az öltéseknek a jelen talál­mány tárgyát képező új szerkezettel foga­natosított képzését akarjuk leírni. Az 5—8. ábrákban 1 a fölső fonál és 3 az alsó vagy hajóbafonál. Az 5. ábrában az X hajóka a 2 hurokba való becsúszása előtti állásában van rajzolva, mely hurok az N tűnek fölfelé jártánál a tűnek a fölső fonál csévéje felé fordított oldalán az 1 fölső fonál által képeztetik. Az A' tű nyitott füllel bír, melynek akként kell elrendezve lennie, hogy abban a fonál a 2 hurok képzésére elegendő ideig tartas­sék meg. A tűnek hosszirányú hornya annak azon oldalán van, melyen a fölső fonál a hajókába vezettetik. A 6. ábra az X hajókát azon állásában mutatja, midőn a 2 hurkon átcsúszik és az 1 fonalat közvetlenül a bevezető szerkezet­ből (nem pedig a tünyíláson át) maga után húzza. A 7. ábrában az X hajóka még tovább haladt és a burkot, mely a 4 öltés képzése czéljából összehúzatik, már csak­nem elhagyta. A 8. ábra az erősen összehúzott 4 öltést mutatja; az N tű által szabadon bocsátott 1 fonál oly állásban van, melyben azt a tű újabb öltés előkészítése czéljából megra­gadhatja. A mint a 9—12. ábrákból ki­tűnik, az X1 hajóka alkalmas arra, hogy a 6 fölső fonál 5 hurokját a zárt tűnyílással

Next

/
Thumbnails
Contents