8748. lajstromszámú szabadalom • Újítások elektromos vasutaknak mágnesek által működtetett áramvezetőin

Megjelent 1897. évi jvilius hó 27-én. MAGY SZABADALMI $ KIR. HIVATAL S Z A B A D A L MI I, EIR A 8 8748. szám. V/a. OSZTÁLY. Újítások elektromos vasutaknak mágnesek á;tal működtetett áramvezetőin. DIATTO ALFRÉD MÉRNÖK TUBINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 szeptember hó 18-ika. A találmány tárgya a régebb szabadalmam által védett a mágnesrúd kopásának csök­kentése, továbbá b kontaktusdarabok mozgó kapcsoló darabjára ható mágneses mező erősítése, újítások a lí szekrény és a hozzá tartozók szerkezetében, végiil a mágneses rúd mágneses állapotának még azon esetre való fon tartása is, ha az áram egy pillanatra megszakad, úgy mint azt az 1 -8. ábrák alapján leírjuk. Hogy az a sín súrlódása és ebből szár­mazó kopása lehetőleg csekély legyen, az M mágnesező elektromágneseket, tehát ezekkel együtt a hosszanti irányban könnyen hajlít­ható a síneket is, l zsinórokkal az m rugókra függesztjük, melyek feszültségét az n csavar­házak segélyével szabályozni lehet (5. ábra). Az M mágneseket az i gyűrűk segélyével az i1 horgokra is fölfüggesztjük, mely hor­gokat az i2 i2 csavarházak segélyével úgy lehet beállítani, hogy az a sínnek a talajból való távolsága minimális legyen. Eme kettős fölfüggesztés következtében az a sín súlyá­nak csak kis része gyakorol a b lemezekre nyomást, azonkívül szükség esetén a sín j könnyen ki is térhet. Hogy a sín a talaj egyenetlenségeihez jobban hozzá simuljon, több tagból készülhet, melyek egymással csúkló segélyével vannak kapcsolva. Hogy a mozgatható d rész lehetőleg inten­zív mágneses mező hatása alatt álljon, az r kéneső - tartályt a 2. és 3. ábra szerint egy vasból készült kengyelbe ágyaljuk, mely a B szekrény falába ágyalt, fölfelé görbülő h darabokra támaszkodik. Ennek következ­tében az erővonalak b c d g és h részekben fejlődnek ki. A B szekrények szigetelőanyagból (pl. aszfaltból) készült falán egy u fémgyűrű van alkalmazva, melyben a b rész foglal helyet és marad fogva, a b részt két vagy több bx kiugrásával (6. és 7. ábra) az o gyűrű o1 nyílásaiba toljuk (1. a 4. ábrát), úgy hogy a b1 kiugrás a b födél forga­tásánál az o8 horonyba kerül és ott fogva tartatik. Minthogy egyes pályaszakaszokon az áramleadók elhelyezése nehézségekbe üt­közne, mely szakaszokon a kocsik a bennök fölhalmozott eleven erő következtében halad­nak át, az « sínt a rendes módon mágnesezni nem lehet. De hogy a sín a következő készülék érintésénél már mágneses legyen, a 8. ábrán sematikusan föltüntetett berende­zéshez folyamodtunk. Ezen ábrán S a futó sín, E a kocsi motorja, R a gyorsaság sza­bályozó illetve áram megszakító. A mótor áramkörével párhuzamosan kapcsolt M M gerjesztőmágnesek áramkörébe egy Z akku-

Next

/
Thumbnails
Contents