8746. lajstromszámú szabadalom • Készülék ozon előállítására

— 2 — is rendezhetjük el, melyekbe időnként a hűtőfolyadékot betöltjük. A 2. és 2a ábrában az S csúcsokkal el­látott elektródák elől- és végnézetben van­nak föltüntetve. Az egymással szemben álló elektródák vagy mindketten láthatók el csúcsokkal, vagy csak az egyik csúcsos és a szemben álló sima fölületű. A folyadék alúl ömlik a tartályba és ezt fönn ismét elhagyja. A 3. ábra az A szekrénynek bel­sejét mutatja fölülről nézve, melyben a pozitiv elektródák P-vel, a negatívok N- nel vannak jelölve, mig a R dielektromos válasz­falakat, E a hűtőfolyadéknak be- és F annak kiömlőnyílását, G az ozonálandó levegőnek beömlő- és a H az ozouált levegőnek ki­áramló-nyílását jelöli. Az elektródák hatásos fölületei és az elektródákkal párhuzamos, dielektromos válaszfalnak ezen fölületekkel szomszédos oldalai között legalább is 4 mm.-nyi köz van hagyva és állásukban való rögzítésükre a dielektromos válaszfalakat üvegből vagy más más alkalmas anyagból készült sarokrészekkel látjuk el, melyek állandóan azonos távolság betartását teszik lehetővé. A 4. ábra hosszúkás elektródákkal bíró ozonkészűléket mutat, melynél A a lég­beárasztó nyílás, B kúpos vagy más czél­szerű alakú kamra, mely fölött valamely átlyukasztott közbeeső feneket rendezünk el, D az elektródákat befogadó rész, E ki­ürítőkamra az ozonált levegő számára és F annak kiömlési nyílása. Az 5. ábrában a közbeeső fenék van föl­tüntetve, melyen az ozonálandó gáznak ke­resztül kell hatolnia, hogy az elektródákon szétoszolhas3ék. Ezen feneket akként ren­dezzük el, hogy nyílásainak mindegyike éppen két elektróda-fölület közé essék, úgy hogy a levegő bizonyos megkívánt sebes­séggel éppen a lemezek közé hajtassék. Az eddig használatos ozonkészűlékeknél be- és kiömlési nyílások egyenlő átmérő űek. Ez azonban hátrányos, mivel ezáltal a gázt túlhosszú ideig tesszük ki a villamos elsüté­seknek, úgy hogy kevesebb ozon képzésé­nél sok villamos energia kárba vész. A föl­találó sokkal előnyösebbnek tartja az elektró­dák fölött az E kiürítőkamrát elrendezni, és a kiömlőnyílást nagyobbá tenni a be­ömlőnyílásnál, hogy az ozonált gáz köny­nyebben távozhassék. Az elektródákat tar­talmazó szekrény beömlési oldalát a B kamrával látjuk el, melyen az ozonálandó levegőt keresztülhajtjuk és alkalmas be­rendezések által egyenletesen elosztjuk, úgy hogy egyenlő időközökben egyenlő mennyi­ségű levegő ömlik az elektróda-lemezek közé. A D tartálynak másik felén még az E kamrát is rendezzük el az ozonált gáznak fölvételére és a villamos sugarak hatás­körébe való azonnali eltávolítására, melyek különben hevítő és bontó hatást gyakorol­nának reá. Az elektródák megvizsgálás és javítás czéljából a szekrényből igen könnyen eltávo­líthatók (1. az ábrákat). Elrendezésük olyan, hogy a fölületeken nincs oly pont, mely a levegővel érintkezésbe ne jönne. Ezen szerkezet nagyobb ozonáló fölületet szolgáltat az eddigi készülékek bármelyiké­nél és így jóval tetemesebb ozonfejlesztést tesz lehetővé. Az eddigi készülékeknél a fém­föltiletnek csak egyik oldalát hasznosíthat­juk ozon fejlesztésére, míg annak másik oldala a folyamatra nézve hasznavehetetlen. A jelen találmány tárgyát képező készülék­nél ellenben a fémes elektródák és a di­elektromos közbenső lemezek közvetlenül következnek egymásra és hatásos fölüle­teikkel állnak egymással szemben, úgy hogy az elektromos kisülés a dielektromos válasz­falak mindegyikét áthatja. így p. o. 12 lemez között 11 dielektromos válaszfalat alkal­mazunk, úgy hogy 22 kisütő fölület szár­mazik, mivel a dielektromos válaszfalnak mindkét oldalára vezetünk ozont fejlesztő kisütő áramot. Valamely a találmány értel­mében berendezett egy lóerejű készüléknél, mely 12 egyenként 1 m2 fémfölületből áll, 22 m2 ozonáló fölületet használtunk ki. A két-két aktiv-elektródafölület között szár­mazó villamos hatás nagy hőfejlesztéssel járna, mivel az azokat elválasztó köz csak igen csekély, ha két elkülönített tartályból kettős csőrendszeren keresztüláramlani kény­telenített hűtőfolyadékot nem alkalmaznánk.

Next

/
Thumbnails
Contents