8746. lajstromszámú szabadalom • Készülék ozon előállítására

Megjelent 1897. évi julius hő 27-én. MAGY. |g|| KIR. SZABADALMI Mlff HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8746. szám. VI/t/l. OSZTÁLY. Készülék ozon előállítására. ANDREOLI EMIL ELEKTROTECHNIKUS CAMBERWELLBEN (LONDON GRÓFSÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1896 október hó 12-ike. Az ozonnak előállítására eddig alkalma­zott készülékek azon hibával bírnak, hogy az elektródafölületek föhevítése az ozon fejlesztését hátráltatja, továbbá, hogy a ké­szüléknek kihasználtatása és a fejlesztett ozon mennyisége csak nagyon csekély. A jelen találmány tárgyát képező készüléknek czélját az elektródák fölhevítésének elkerü­lése, a lemezek kihasználtatásának növelése és a készülék hosszabb tartamú használha­tóságának biztosítása képezi. Az elektróda­lemezek, a mint a 6., 7. és 8. ábrákból lát­ható, űrös testekből állanak, a melyek négy­zetes vagy négyszöges keresztmetszetűek lehetnek és, a mi a rajzban a világosság kedvéért nincs föltüntetve, rendesen csú­csokkal vannak ellátva. Ezen űrös testeken hűtővíz, vagy más folyadék áramlik ke­resztül, a miért is, a mint a rajzban lát­ható, egy csőrendszert rendezünk el, mely­nek egyik oldalán a hűtőfolyadék be- és másik oldalán kiömlik és közömbös, hogy állandóan ugyanazon folyadékot, vagy hogy folyton friss hűtőfolyadékot vezetünk-e be. A hűtőfolyadék helyett légáramot is hasz­nálhatunk, a mely esetben természetesen annak kellő hűtéséről kell gondoskodnunk. Az elektródák között, melyek a 8. ábra sze­rint állíttatnak össze és könnyen szétszed­hetők, az elektroda-fölíiletekkel párhuzamo­san dielektromos lemezeket rendezünk el. A szükséges nagyfeszültségű váltóáramot transzformátor segélyével állítjuk elő. A helyett, hogy a dielektromos lemezeket az elektródák között rendeznőfc el, akként, is járhatunk el. hogy az elektróda mindkét oldalán egy-egy dielektromos lemezt ren­dezünk el, úgy hogy az ozont fejlesztő elektromos kisülés, a helyett, hogy egy dielektromos lemez által elválasztott, két fémlemez között menne végbe, akként két­két dielektromos lemez között foganato­síttatik. A készüléknek összelrendezése a mellékelt rajz ábráiban van bemutatva. Az 1. ábra az ozonfejlesztő-készűléknek prespektivikus nézete, melyben A a szek­rény, B ennek födele és C megfigyelőnyílá­sok, E E a víznek be- és FF annak ki­ömlőnyílásai, G a közönséges levegőnek beáramlására és H az ozonált levegőnek kiáramlására szolgáló nyílások. A helyett, hogy a hűtővizet valamely tá­voli pontról E E vezetékeken áramoltatnék be, a készüléken az elektródákkal a cső­vezetékeken át közlekedő D D tartályokat

Next

/
Thumbnails
Contents