8663. lajstromszámú szabadalom • Lopás ellen biztosító ruhatartó

Megjelent 1897. évi jnlins hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8663. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Lopás ellen biztosító ruhatartó. FREUND ALBERT KERESKEDŐ BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát oly ruhafogas képezi, mely a reá akasztott ruhaneműket ellopás ellen biztosítja, miért is különösen vendéglőkben, kávéházakban és olvasóter­mekben igen czélszerű berendezési czikket képez. Mellékelt rajzon: 1. ábra a zárt ruhafogas távlati nézete, 2. ábra a nyitott ruhafogas távlati né­zete, 3. ábra a zárt ruhafogasnak részben füg­gélyes metszete, részben oldalnézete. 4. ábra a nyitott ruhafogasnak részben függélyes metszete, részben oldalnézete, 5. ábra a fogas rugóit ábrázolja elölné­zetben és fölülnézetben. Ezen ruhafogas egy vagy több körívben hajlított e hüvelyből áll, melynek vége a fogas deszkájából kiállva a ruhanemű föl­akasztására szolgáló kampót képezi. Ezen e hüvelyben egy hasonlókép körívben haj­lított c pálczika jár, mely a hüvelyből ki­húzva, azt egy teljesen zárt körré egészíti ki, az az végével az e hüvely kiálló végé­hez csatlakozik (1. és 3. ábra). A c pál­czika mögött az e hüvelyben egy d tekercs­elhelyezve, mely a c pálczikát kifelé szorítja. Ezen c pálczikára van erő­sítve a b kar, mely a fogas elzárását esz­közli és melyen egy kulcslyuk van. A c pálczika fölött a fogasdeszka belső oldalá­hoz egymás mellé van erősítve a két a rugó, melynek egymás felé néző élei le vannak tompítva, úgy hogy a b kar belülről jőve, szét bírja őket feszíteni. A fogas zárásához szolgáló g kulcs szintén körívben van haj­lítva és f vége úgy van alakítva, hogy a b kar kulcslyukán pontosan átfér és az a rúgók közé nyomva azokat egymástól any­nyira szétfeszíti, hogy köztük a b kar elfér. A fogas zárása és nyitása következőkép történik: Miután a ruhadarabot a nyitott e fogasra (4. ábra) fölakasztottuk, a g kulcsot végén levő gombjánál fogva kihúzzuk, a mikor azután az e hüvelyben lévő d rugó a c pál­czikát előre tolja. A c pálczikán levő b kar az a rugóhoz érve, azokat szétfeszíti és közöttük elhalad, minek megtörténte után a rugók a b kar mögött összezárúlnak (3. ábra) és ezáltal a fogast zárva tartják. A fogas nyitása egyszerűen a g kulcsnak a kulcslyukba való dugása és a b karnak határolása által történik. A g kulcs ugyanis

Next

/
Thumbnails
Contents