8549. lajstromszámú szabadalom • Újítások előmelegítőkkel és fűtőgáz elégető kamrával berendezett vízcsöves kazánokon

Megjelent lSÍ)19 0 *. évi julius hó 15-én. MAGY. tíSS KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8549. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Újítások eló'melegítőkkel és ftítőgáz-elégető kamarával berendezett vízcsöves kazánokon. DELAUNAY-BELLEVILLE LOUIS MARIÉ GÁBRIEL MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 25-ike. Jelen találmány tárgya a tápvíz-előmele­gítő új elrendezése, jellemezve az által, hogy az előmelegítő két részre van osztva, melyek közül az egyik a forralócsövek fö­lött, a másik pedig oldalt, a kazán fölött vagj' mögött, valamely lefelé vagy fölfelé haladó füstcsatornában foglal helyet. Az előmelegítő két része között a fűtőgázok számára egy második elégetőkamara van. A mellékelt rajzokban különféle elrende­zéseket ábrázoltunk. Az 1—4. ábra a találmánybeli előmele­gítővel ellátott kazáncsoportot mutatja. Az 1. ábrán baloldalt a kazáncsoport elölnézete, jobboldalt a 3. ábra A—B vonala szerinti metszete látható. A 2. ábra a kazáncsoport vízszintes met­szetét mutatja, baloldalt az 1. ábra C- D vonala szerint és jobboldalt az 1. ábra E—F vonala szerint metszve. Ezen ábrából a víz­csöveket elhagytuk. A 3. és 4. ábra kereszt­metszet az 1. ábra G—H és I—J vonalai szerint metszve. Az 5—8. ábrák szerkezeti módosításokat mutatnak, hol az 5. ábra a 7. ábra K— L vonala szerinti hosszmetszetet, a 6. ábra előlnézetet tüntet föl. A 7. és 8. ábra keresztmetszet az 5. ábra M—N, illetőleg 0—P vonala szerint metszve. A 9 — 11. ábrák másik szerkezeti módosí­tást mutatnak, hol: A 9. ábra baloldalt előlnézetet, jobboldalt pedig a 11. ábra Q—R vonala szerinti met­szetet tüntet föl. A 10. ábra vízszintes metszet a 9. ábra S-—T vonala szerint. A 11. ábra keresztmetszet a 9. ábra U—V vonala szerint. Az ábrákban az egyszerű nyilak a tápvíz mozgásirányát, a vonalozott nyilak pedig az égési termények mozgásirányát mutatják. 112 2a kazán vízcsövei. 3 3 4 4 a kazán fölött elhelyezett elő­melegítők vízcsövei. Mindegyik kazán egy előmelegítővel van ellátva. 5 5 6 6 a mellék-elégetőkamarák, melye­ket 1 2 kazánvízcsövek és 3 4 előmelegítő­vízcsövek között képezünk. 7 8 előmelegítőcsövek. melyeket a kazá­nok között vagy fölött, a kéménybe vezető füstcsatorna fölött vagy alatt szakaszokban helyezünk el. A 7 és 8 előmelegítők az ol­dalaiknál elhelyezett kazánokhoz tartoznak. 9 10 mellék-elégetőkamarák, melyeket 3 és 7, illetőleg 4 és 8 előmelegítőcsövek kö­zött képezünk. 11 12 n 7 8 előmelegítők alatti füstcsa­torna.

Next

/
Thumbnails
Contents