8547. lajstromszámú szabadalom • Horonyvágó-készülék

Megjelent 18í)7. évi julius lió lO-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8547. szám. XIII/c. OSZTÁLY. Horonyvágó készülék. CARTONNAGEN-MASCHINEN-INDUSTRIE UND FAgONSCHMIEDE AKTIEN-GESELLSCHAFT CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 29-ike. Jelen találmány tárgyát egy horonyvágó­készűlék képezi, mely abban különbözik az eddig ismert készülékektől, hogy ennél a készüléknél nem használnak körkéseket, hanem azok helyett a kivágandó horony szélességének megfelelő horonnyal ellátott hengert alkalmazunk. A henger ezen hor­nyába belenyúlik alúlról a forgácskidobó, mely a földolgozandó anyagot fölemeli és a henger hornyának éleihez hozzászorítja, miáltal ezek a kéregpapiros előrehaladása közben ollószerúen működnek. Hyformán mindig egyformán kivágott forgácsot nye­rünk, azonkívül a hornyolandó anyag át­szúrása soha sem következhetik be. Mellékelt rajzon egy ily horonyvágóké­szülék egyik kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig : 1. ábra az egész készülék oldalnézete. 2. ábra ugyanannak fölülnézete. 3. ábra a hengert horonnyal és ten­gellyel ábrázolja. 4. ábra a forgácsolókést vagy a forgács­kidobót és 5. ábra a forgácsvezetőnyelvekkel ellá­tott forgácskidobót. Mint az első ábrából kitűnik, a készülék alkatrészei a következők: az a tartó, a c henger, az r forgácskiemelő vagy kidobó, ennek h tartója, az erre megfelelő módon ráerősített e forgácsvezetőnyelvvel. A c henger egy u horonnyal és két d csappal van ellátva. Ezen csapoknál fogva a c henger az a tartóba ágyazva. Mivel a kéregpapirosba gyakran különböző nagy­ságú hornyokat kell vágni, természetesen a hengernek a kéregpapiros szélességének megfelelő u hornyának is különböző nagy­sággal kell bírnia és ép ezért szükséges, hogy a c henger könnyen kicserélhető le­gyen. Ezt leginkább az által tesszük lehe­tővé, hogy a d' csapágyat a d csap részére alúl kivágjuk. Ebben az esetben a henger kiesését egy v csavar körül elfordítható p rúgó akadályozza meg. Az r forgácsolókés a h tartón levő fecskefarkalakú vezetékbe van beillesztve és egy o csavar által rög­zítve, miáltal a forgácsolókést előre és hátra tolhatjuk és a szükséghez képest utánállíthatjuk. Az e forgácsvezetőnyelvet a h tartóhoz bármilyen czélszerű módon erősíthetjük hozzá. A h tartó az a tartóban az i csavar segítségével tetszőlegesen be­állítható, egyidejűleg pedig a forgácsolókés függélyes helyzete a k csavar segítségével szabályozható,

Next

/
Thumbnails
Contents