8524. lajstromszámú szabadalom • Két szigetelt vezetővel bíró elektromos bányavasút váltóvezeték nélkül

Megjelent 18i>7. évi julius hó lO-én. MAGY. fgÉft KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8524. szám. V/a. OSZTÁLY­Két szigetelt vezetővel biró elektromos bányavasút váltóvezeték nélkül. NÓVÁK OTTOKÁR MÉRNÖK KLADNOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 15-ike. Az eddigi kétsarkú villamos bánya-moz­donyoknak az a nagy hátránya van, hogy mindkét párhuzamos vezeték a padmaly alatt van megerősítve, miáltal a padmalyt tartó süvegfákhoz, melyek gyakran tör­nek, a hozzáférhetés meg van nehe­zítve. Ezen hátrány folytan csak zsák­tárnákban (in tauben Strecken) vagy fala­zott tárnákban, melyeknek padmalya szi­lárd, lehetett villamos mozdonyokkal járni. A süvegfák alatt elvonuló és ezen fákra erősített vezetékek, főleg kitérőknél, nem­csak a süvegfák kényelmes és gyors ki­cserélését akadályozzák meg, hanem ala­csony tárnákban a járást is nehezítik, miért is a bányászok, bár elismerik a villamos szállítás előnyeit, annak alkalmazásától ide­genkednek. Jelen találmány lényege abban áll, hogy a kétsarkú vezetékek nem födik el a süveg­fákat és nem akadályozzák a tárnában való közlekedést, és ezenkívül az áram­kitérőket a vágány-kitérőknél nélkülözhetővé teszi. A mellékelt rajzban: 1. ábra az elrendezés keresztmetszete. 2. ábra annak hosszmetszete. 3. ábra annak fölülnézete, ábra a kitérő elrendezése. A pozitív és negatív áramot vezető a és — a drótok a tárna egyik oldalán egymás­tól 250 mm. távolságban vannak egymás­sal párhuzamosan elrendezve. A vezetékeket bármely ismert izolátorok tarthatják. Az 1., 2. és 3. ábrákban, melyek egy faácsolatú tárna hosszmetszetét mutatják, látható, hogy -f a és — a drótok a megfelelő erős A oldal­gerendákon elrendezett B izolátorokra van­nak egymás fölé párhuzamosan és a C vágánytól oldalt megfelelő távolban erő­sítve. A mozdony -f- b és — b kengyelei az egész tárna szélességét átérik, hogy esetleg a tárna másik fala mentén elrendezett veze­tékkel is érintkezhetnek. Az áram ismert módon vezettetik a kengyelekről a moz­dony motorjához. A kengyelek mozgása, berendezése és elrendezése is tetszés sze­rinti lehet. A találmány további újdonsága, hogy az áram-kitérők, melyek kétsarkú vezetékeknél eddigelé föltétlenül szüksé­gesek voltak, mellőzhetők. A 4. ábrából látjuk, miként vezethető a villamos moz­dony áramkitérő nélkül a másik vágányra. 1 pontnál az egymás fölötti kengyelek csak az 1 fővezetéken csúsznak, amely fővezeték a baloldalon van elhelyezve. A ponthoz jutva a kengyelek a jobb oldali mellékvezetéket is érintik. Ezen mel-

Next

/
Thumbnails
Contents