8461. lajstromszámú szabadalom • Újítások éjjeli távjelzőkészülékeken a jelzések önműködő regisztrálásával

Megjelent 1SÍ)7. évi .julius hó 3 áii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS {34(51. szám. XIII/a. OSZTÁLY­Újítások éjjeli távjelző készülékeken a jelzések önműködő regisztrálásával. SELLNER LIPÓT CS. ÉS KIR. SORHAJÓ-HADNAGY BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 29-ike. A jelen találmánynak tárgyát (Sellner­rendszerű) éjjeli jelző-készüléken eszközölt újítások képezik, melyek annak jelentékeny egyszerűsítését, szabatos működését és lehe­tőleg csekély térfoglalásra való összeszorí­tását czélozzák. A Sellner-féle jelzési rendszert főleg az jellemzi, liogy az egész látkörön belül és nagy távolságokból (még 12 tengeri mért­földön túl is) látható jelzéseket két, függé­lyes irányban egymás fölött elrendezett, fehér és vörös fényre berendezett, villamos jelző-lámpás szolgáltatja, melyekkel a fény­forrásoknak tartós, megszakított vagy válta­kozó láthatóvá tétele által öt különböző fényjelzés adható, még pedig 1. állandó fehér, 2. állandó vörös, 3. időszakos fehér, 4. időszakos vörös. 5. váltakozva fehér és vörös fény. A fölső lámpás öt alapjelzésének az alsó lámpáéival való kombinálása által harmincz különböző jelzéá adható. A jelzéseknek a két lámpásban való léte­sítése jeladó segélyével történik és pedig valamely jelző emeltyű beállítása és leszo vitása által, mely emeltyű a tránszpavensz jelzési táblán forgatható, mely utóbbin a harmincz jelzés oly színben van föltüntetve, a milyenben azok a két lámpásban megjelennek. A jelzési emeltyű oly regisztráló szerke­zetet működtet, mely az adott jelzésnek megfelelő jegyet papírcsíkon regisztrálja. A megszakított és váltakozó fényjelzések­nek előidézését mindkét jelző-lámpában egy relais közveti, mely egyszersmind a jel­zések láthatóvá tételénél egyenletes idő­közök betartását teszi lehetővé. A jelen találmány tárgyát képező újítá­sok a következőkre vonatkoznak: 1. A jelző-lámpásoknak oly berendezése, hogy a villamos áram előbb egy lámpában elrendezett ellenálláson megy keresztül és csak akkor jut a fehér vagy vörös fénynek megfelelő, egyik vagy másik izzó lámpa­csoportba, midőn jelzést adunk; a lámpás­nak erre alkalmas szerkezete folytán a belső részek könnyen hozzáférhetők és a lámpások a jelzési állomáson könnyen el­rendezhetők. 2. A jeladó kontaktus-gömbnek három egymástól elszigetelt csoportba való fölosz­tása és egy két kontaktusos, önműködő megszakítót, illetőleg átkapcsolót képező relais-vel, való kapcsolása mely a megsza­kított. és váltakozó jelzéseknek megadását közvetíti. 3. A regisztráló-szerkezetnek külön ezen czélva való berendezése.

Next

/
Thumbnails
Contents