8404. lajstromszámú szabadalom • Örök naptár emlékeztető táblával

Megjelent 1897. évi junins hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 8404. szám. VUlo. OSZTÁLY. Öröknaptár emlékeztető táblával. WEJROSTEK JÓZSEF CZUKORGYÁRI TISZTTARTÓ ÉS HRBEK IGNÁCZ PÉNZTÁROS BEDIHOSCHTBAN (MORVAORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát örök naptár ké­pezi, melyet tetszőleges szerkezetű fali-, illetve álló óra hajt, és mely egyszer a helyes dátumra beállítva, a további beállí­tást maga végzi, tekintettel arra, hogy 28, 29, 30 és 31 napos hónapok vannak, vala­mint közönséges és szökőévek. Az ezen ezél elérésére szolgáló szerkezet az alábbiakban a mellékelt rajzokra való hivatkozással iratik le. A I. lapon az 1. ábrában a naptár nézete látható, melynél a mellső fal le van emelve; a II. lapon a 2. ábra az 1. ábra alaprajza, melynél a födél le van emelve; a III. lapon a 3. és 4. ábra a középten­gelyen átfektetett függélyes metszetet áb­rázol, melyek közül az első, a rögzítő szer­kezettől eltekintve, a szerkezet bal, az utóbbi pedig jobb oldalát tünteti föl; a Yl. lapon az 5. és 6. ábra a középten­gelyre merőleges függélyes metszeteket ábrázol a 2. ábra x—x vonala szerint, mi mellett az előbbi a szerkezet mellső és az utóbbi a hátsó részét tünteti föl; az V. lapon a 7—15. ábrák részleteket tüntetnek föl; a VI. lapon a 16. ábra sematikusan tün­teti föl a naptárral és hajtóórával össze­kapcsolt emlékeztető táblákat; a VII. lapon a 17. és 18. ábra az eset­leges emlékeztető jegyzetek fölvételére szánt tartály oldalnézetét ós alaprajzát tünteti föl; a 19. és 20. ábra az órarúgó feszíté­sére szolgáló készülék hát- és oldalnézetét tünteti föl. Az örök naptárt képező szerkezet egy a tokban van alkalmazva és a1 a2 a lyeken nyugszik, a1 tengely mellső «4 hüvely van alkalmazva, melynek ból kiálló végére egy. mutató van ékelve, míg nek a tokból kiálló végeire a b1 b2 muta­tók (16. ábra) vannak erősítve, a1 hüvelyre c hornyoskerék és c1 korong van ékelve. Az utóbbi mögött ax tengelyen c7 agy c5 állítócsavarral van rögzítve és c7 agyon van c2 zárókerék és 32 csappal ellátott c3 kerék megerősítve. Ezen csaposkerékhez az a1 tengelyre lazán föltolt c6 zárókerékkel ellátott cl dob csatlakozik és az utóbbi körül egy zsinór van csavarva, melynek egyik vége cl dobon van megerősítve, míg a másik szabad vége a szerkezetet működtető súlyt hordja, c3 csaposkerék hátsó oldalán c1 * rúgó által tenge­részén a tok­később leírandó b az a2 as tengelyek-

Next

/
Thumbnails
Contents