8287. lajstromszámú szabadalom • Kényszermozgású szelepes kormánymű

Megjelent I <SÍ)7. évi junius lió lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 8287. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Kényszerniozgású szelepes kormánymű. KNOLLER RIKÁRD SZERKESZTŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 14-ike. A jelen találmány kézzel vagy szabályo­zóval tetszőleges töltési határokon belől elállítható, kényszermozgású szelepes kor­mányműre vonatkozik, mely a szelepeknek lökés nélkül való nyitását és zárását teszi lehetővé friktiós emeltyűk és ruganyos üt­közők alkalmazása nélkül és mely minden, a szokásos határok között fekvő töltési fo­koknál ugyanazon szelepemelkedést szolgál­tatja, a mikor is a szabályozóra gyakorolt visszahatás annyira csökkentetik, a meny­nyire ez kényszermozgású elrendezésnél egyáltalán lehetséges. Ezen kormánymű bütykös korongoknak az ezeknek forgatása által működtetett két friktiós görgővel való kombinácziója által van jellemezve, melyeknek egyike a szele­pet zárja, másika azt nyitja, a mennyiben együttes mozgásuk a velük összeköttetésben álló szeleprúdra és ezáltal a beáramlási szelepre is átvitetik. A mellékelt rajzban ezen kormányműnek több foganatosítási alakja van bemutatva. Az 1. és 2. ábrák schematikusan két büty­kös koronggal foganatosított berendezést tüntetnek föl, mely korongok egyike elállít­ható. A 3. ábra ugyancsak schematikusan csak egy bütykös koronggal és elállítható ruda­zattal foganatosított berendezést tüntet föl. A 4. ábra a 3. ábrában vázolt kormány­műnek egyik konstruktív megoldását és annak szelepes gépen való alkalmazását mutatja be. Az 5. ábra a szelep megemeltetésének diagrammja. Az 1. és 2. ábrákban föltüntetett elren­dezéseknél a kormánymű a tengelyére a két d1 és Í/2 bütykös korong van szerelve; ezek közül dx föl van ékelve és a rajta futó r1 görgő segélyével a szelepet nyitja, a mi tehát a forgattyúnak mindig ugyanazon állásánál fog bekövetkezni; a másik d2 bütykös korong, mely a rajta futó r2 görgő segélyével hasonló módon zárja a szelepet, a kormánytengelyen elállítható, mi által a töltés fokát tetszőleges határokon belül mó­dosítjuk. Ezen két görgő mozgásának kombinácziója és a v szeleprúdra való átvitele, vagy az 1. ábra szerint a /í1 és h2 emeltyűk segé­lyével, vagy a 2. ábra szerint a merev s összekötő tag közvetítésével történik. A fölékelt d1 bütykös korong egyszers­mind a kibocsátó szelep kormányzására is szolgálhat. A 3. és 4. ábrákban föltüntetett kormány­műnél a kormánymű a tengelyére a d büty­kös korong van ráékelve, melyen úgy az

Next

/
Thumbnails
Contents