8264. lajstromszámú szabadalom • Eljárás domborképek előállítására

Megjelent 1897. évi .junius lió 5-én. MAGY. jg|| KIR. SZABADALMI Bfi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8264. szám. IX/f. OSZTÁLY. Eljárás doniborképek előállítására. MARCEAU TÓDOR KRISTÓF FÉNYKÉPÉSZ SAN FRANCISCÓBAN (É. A. P:. A.). A szabadalom bejelentésének napja 1896 szeptember hó 15-ike. A jelen találmány domborképek előállí­tására szolgáló 0I3- eljárásra vonatkozik, melynél kész fényképek akként sajtoltatnak, hogy a képnek bizonyos részletei a sík háttérből kiemelkednek. Ily domborképek előállításánál eddig akként jártak el, hogy fényérzékeny papi­rost használva, a képet fejlesztették, arról viaszlevonatot és galvánclichét csináltak, mely a domború formák sajtolására szolgált. Az eljárást ujabban akként is foganatosí­tották, hogy egy fatáblát fényérzékeny főltilettel látnak el és erre fényképezik a képet és ezen fejlesztik; azután a fát a kép helyén és annak megfelelő pontján kivésik, úgy. hogy a fában a képnek meg­felelő mélyítések származnak. A fatábla köré már most keretet fektettek és a dom­borúra préselendő képeket, illetve a fény­képezésre használt papírokat a keret mére­teinek pontosan megfelelően kivágták és azokat a keretbe úgy illesztették be. hogy a papíron lévő kép éppen a fa mélyítései fölé jutott, melyekbe azután a papírt bepré­selték. A jelen találmány czélja már most a fényérzékeny gelatinra. ill. a fényérzékeny­nyé tett fatáblára való fényképezést mellőz­hetővé és a papírdaraboknak a mélyített véséssel ellátott tömbre való ráfektetését gyorsabban és pontosabban eszközölhetővé tenni. Ezen új eljárást a mellékelt rajzok nyo­mán fogjuk leírni, melyekben Az 1. ábra a körvonalnak azon föliüeten való előállítását mutatja, melyen a meg­felelő mélyítést akarjuk elkészíteni. A 2. ábra a később domborúakká leendő képeknek fölillesztését teszi megérthetővé. A 3. ábra a matriczának előállítására szolgáló formának függélyes keresztmet­szete. Az eljárásnak foganatosításánál legelő­ször is ismert módon negatív fényképet készítünk. Ezen negativekről fényérzékeny papírlapokon positiv képek vétetnek és azon A résznek körvonalait, melyeket ki akarunk domborítani, ezen lapok egyikéből kivágjuk és üveglemezre ragasztjuk. (1. ábra.) A lapok, a melyeken a pozitív képek készíttetnek, mind egyforma nagyságúakra vannak vágva és a negatív kép akként van megjelölve, hogy minden egyes lapot ugyan­azon helyzetben lehet a negatív képre illeszteni, midőn a kép a papírlapra vitetik

Next

/
Thumbnails
Contents