8264. lajstromszámú szabadalom • Eljárás domborképek előállítására

át. Az egyes papírlapokon a képek e sze­rint teljesen azonos relatív helyzetben van­nak és megegyeznek" azzal, a melyből a domborművűén előállítandó részek körvona­laik mentén kivágattak és a mely a mélyí­tésekkel biró tömbnek előállításra szolgált. A papírnak, a mely ből a képnek körvonalai kivágattak, külső része azután sablonul szolgál az egyes, domborművűén megjele­nendő képeknek pontos fölrakására, mely czélból azt a következőben bővebben leírt módon alkalmazzuk. Az A föltilet, mely mint említettük, a kivágott kép körvonalaival bír, a formának egyik oldalát képezi, ezen formának két oldalfölülete, mely közötti űr elég nagy a kellő vastagság létrehozására, keretléczek által van egymással összekötve, úgy hogy az 1. ábrában föltüntetett zárt köz kelet1 kezik. Ezen közbe gipszet vagy más plas­tikus anyagot öntünk, mely az ekként elő­állított formát kitölti és abban megkemé­nyedik. A formát már most szétszedjük és a megkeményedett töltőanyagot kivesszük. Ha a körvonalalak a gipszhez tapadt, úgy azt eltávolítjuk; a töltőanyagnak fölszinén már most a kivágott képnek kissé mélyí­tett tökéletes körrajza jelenik meg. Az ily formán nyert képnek fölületét kő­faragó munkáknál szokásos módon kivéssük vagy mélyítjük, úgy hogy a képnek külön­böző részei az árnyékolásnak és a körrajznak megfelelően nagyobb vagy kisebb mélységet kapnak, a mi természetesen az illető mű­vésznek Ízlésétől és ügyességétől fiigg. Miután ez megtörtént, a tömb kész és domborművűén foganatosítandó pozitív ké­peknek fölvételére szolgálhat. A papírnak külső B részét, a melyből a kép a dombormű körvonalainak a gipsz­tömbön való előállítása czéljából kivágatott, akként ragasztjuk vagy erősítjük a tömbhöz, hogy annak kivágott része a bevésett rész körül pontos körrajzot képezzen és mint­hogy valamennyi pozitív képnek relatiu helyzete a lapokon pontosan ugyanaz, mint azon egy példányon, mellyel a tömb kör­rajzát előállítottuk, úgy csak a következő papírlapok négy sarkát kell a tömbéivel megegyeztetni, hogy az azon lévő alak a tömbbe vésett alakrajzot födje. A képet vagy fényképet már most bár­mily ismeretes módon a tömbbe préseljük, miáltal a fényképnek domborúan megjele­nendő részei beszoríttatnak a tömb vésései­nek egyes mélyedéseibe. A képeket mindaddig hagyjuk nyomás alatt, míg meg nem száradtak, minek meg­történtével azokat kivesszük és az ismert módok egyikén kartonra ragasztjuk. Az imént leírt eljárásnak foganatosítására természetesen minden máskép kellően elő­készített tömböt lehet használni; a körraj­zot. mely után a vésést foganatosítjuk, olyformán is létesíthetjük a tömbön, hogy a kivágott alakot ráfektetve, körvonalait a tömbön utána húzzuk és a tömböt az így származott rajz szerint kivesszük. Ezen eljárásnak egyik alkalmas fogana­tosítási módja még az is, hogy a dombor­művűén ábrázolandó képet külön lapra helyezzük, melynek nagysága megfelel a tömbének; ezután a képet körvonalai men­tén és egyúttal az aláfektetett lapot is kivágjuk, mely műveletnél a két lapot (a positiv képet ós az alátétlapot) egymáshoz erősítjük, úgy hogy azok a kivágás befejez­téig ugyanazon viszonylagos helyzetben megmaradnak. Ezen segéd lap tetszőleges anyagból készülhet, legalkalmasabbak azonban vékony collodiumlapok. melyeket kivágva és a tömbre fektetve, az utóbbin peczkekkel vagy kapcsokkal ideiglenesen megerősítünk. A tömbbe vésendő kép körvonalait akként létesítjük, hogy a kivágott rész kerülete mentén, mint schablonnal vonalat húzunk. A lapot ezután eltávolíthatjuk és a tömb vésését ismeretes módon készíthetjük. A képeket már most reáillesztjük az alátét­lapnak kivágására és ezt. valamint a posi­tiv képet fordított helyzetben reátesszük a tömbre, úgy hogy a pozitiv kép alakjának fölülete a tömbben létesített bevágással a segédlapnak pedig a kivágás után fönn­maradt fölülete a tömb sík fölületével egy­beesik, a mint ez a 2. ábrában föl van

Next

/
Thumbnails
Contents