8180. lajstromszámú szabadalom • Rotácziós gőzgép

Megjelent 1897. evi május hó 39-én. MAGY. gt| KIR. SZABADALMI Jjipf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8180. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Rotatiós gőzgép. BÁCKSTRÖM KAROLY AXEL MÉRNÖK PITTSBURGHBAN (É. A. E. A.). A szabadalom bejelentésének napja Í896 deczeraber hó lö-ike. A jelen találmány tárgya egyszerű és szilárd szerkezetű rotácziós gőzgép, mely csekély gőzfogyasztás által tűnik ki és melyet könnyen lehet javítani és kormá­nyozni. Ezen gép lényege abban áll. hogy bizo­nyos számú henger vagy dob, melyek kerü­letükön egymáshoz képest eltolt fogadásokkal vannak ellátva, egy pontosan illő szekrény­ben olyképen vannak elrendezve, hogy két szomszédos hengernek vagy dobnak fogai és foghézagai egymásba fogódznak. Ezáltal bizonyos nyomású, ezen dobok között a fog­hézagokba egymásután bevezetett és azután elzárt gőzmennyiség a fogakra nyomást gyakorol és a dobokat ellentétes irányú forgásba hozza, a mikor is a gőz oly fokig expandál, hogy teljesen fáradtan fuvatik ki a gépből. A mellékelt rajznak 1. ábrája a gépnek fölülnézetét tünteti föl részben nyitott szek­rénnyel. A 2. ábra keresztmetszet az 1. ábrának x—x vonalán át. A 3. ábra a szekrénynek hosszmetszete a doboknak és a szekrény végrészeinek el­hagyásával. A 4. ábra az egyik dobnak szétfejtett palástját láttatja. Amint a rajzból kitűnik, az egymáshoz teljesen hasonló 1 és 2 hengereket vagy dobokat előnyösen 3 korongokból állítjuk össze (2. ábra). Ezen korongok különböző vastagságúak és köziilök a legvastagabbak a dob végein lévők, míg a többiek a két vég felől a dob közepe felé fokozatosan vékonyabbak. Ezen elrendezés következtében az expanzió és az ezáltal kifejtett munka a lehető legrövidebb idő alatt foganatosíttatik. továbbá a doboknak csak igen csekély része lesz majd egyensúlytalan némi egyenlőtlen nyomás következtében. A dobnak ily módon való berendezése azonban a találmány foganatosítására nem éppen lényeges és bizonyos gyakorlati ese­tekben néha kívánatos lehet, hogy az összes korongokat egyenlő vastagságban és kerü­letén egyenlő alakban állítsuk elő. Mindegyik korong példaképpen öt 4 fog­gal és ugyanannyi 5 foghézaggal van ellátva, melyek egymással váltakoznak és a melyek­nek száma természetesen kisebb vagy nagyobb is lehet, mint a leirandó példában. A dobok teljes fogaskerékhajtást képeznek, melynek fogszáma a korongok számától és a korongok mindegyikén álkalmazott fogak számától függ. Minden egyes korong az előtte lévőhöz

Next

/
Thumbnails
Contents