8005. lajstromszámú szabadalom • Fogasrúd hegyi pályákhoz

__ ^ _ Megjelent 1897. évi május lió 12-én. MAGY. jg| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8005. szám, V/g. OSZTÁLY. Fogasrúd hegyi pályákhoz. STRUB EMIL MÉRNŐK INTERLAKENBEN. « A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 3-ika. A találmány-tárgya hegyi pályákhoz való fogasrúd, mely könnyebb gyárthatás és egyszerűbb szerelhetőség okáért sínalakban van kiképezve, illetve alsó része közönsé­ges sínprofillal bír. A sín feje bizonyos tekintetben fogasrudat képez, a mennyiben fogazattal van ellátva, és a fogak és fog­közök a sín hosszirányára merőlegesek. Ez a fogazott fej lefelé kúpos, illetve oldalt oly módon van ferdén elvágva, hogy az alap tetemesen keskenyebb, mint a fölső rész, még pedig oly czélból, hogy a fejet körülfogó biztonsági fogók jobb támadási fölületet nyerjenek. Ezen fogók a jármű biztos vezetésére szolgálnak és úgy a kere­kek oldalirányú eltolódását, mint a kocsi függélyes fölemelkedését meggátoljuk. Hasz­nálhatók továbbá úgy a rendes, mint a vész­fékezés végzésére is (pl. tengelytörés ese­tében). A rúdfej kúpos oldalfölületei ezen­közben fékezésnél a fogók pofáinak meg­húzására szolgálnak, eme pofák megfelelő kúposságúak, úgy hogy a fogók fölfelé ki nem térhetnek. A csatolt rajzon az új fogasrúd van ábrá­zolva, nevezetesen: az 1 ábra a megfelelő pofákkal bíró fo­gasrúd vertikális metszetben, a 2. ábra ugyanaz oldalnézetben, a 3. ábra a kereszttalpra való szerelésnek és a sínütközések áthidalásának módját mutatja, a rúd és a talpfa függélyes ke­resztmetszetben van föltiintetve. a 4. ábra a 3. ábra oldalnézete, az 5. ábra a fogó és mozgató készüléke, a 6. ábra egy fogasrúd kitérő alaprajzban, a 7. ábra metszet a 6. ábra 7—7 vonala szerint. Az A fogasrúd alsó részén tehát a foga­zat alatt közönséges vasúti sín alakjával bír, tehát bizonyos területben oly sínnek tekint­hető, melynek a feje hossztengelyére merő­leges fogazattal van ellátva, tehát a leg­egyszerűebb módon hengerlés és ezt követő maratás, fűrészelés stb. segélyével állítjuk elő. Egyszerűség okáért az a1 fogak fölül ferdén el vannak vágva, míg az a2 fogközö­ket ovális kivágások képezik, hogy a fogak­nál föllépő súrlódás lehető kicsi legyen, illetve hogy a fogak exact módon fogódza­nak egymásba, és hogy az esetleges közbe­szorult tisztátalanságok kitérhessenek. Erre a czélra még az a berendezés is használ­ható. hogy a fogak alapját nem alakítjuk síkra, hanem a középtől két oldalt ferdén elvágjuk, hogy oly pályáknak, melyeknél a sínekre könnyen jég rakódik le, a fogas­kerék a jeget könnyen letörhesse, A fej és

Next

/
Thumbnails
Contents