6967. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékoknak elpárologtatására vagy gázokkal való keverésére

Megjelent 1897. évi január lió 5-én. SZABADALMI LEÍRÁS 6967. szám. IV/i- OSZTÁLY Készülék folyadékoknak elpárologtatására vagy gázokkal való keverésére. FRANZ OSZKÁR GAZDÁSZ L/M MUSKAUBAN. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 2-ától kezdve. Jelen találmány tárgya folyadékoknak elpárologtatására, illetve gázokkal való ke­verésére szolgáló készülék. Más hasonló czélokra szolgáló készülékekkel szemben ki­tűnő működésén kívül azzal az előnnyel bír, hogy rendkívül egyszerű szerkezeténél fogva a legkisebb részekre szétszedhető s esetleg hasznavehetetlenné vált részek cse­kély fáradtsággal kijavíthatok vagy kicserél­hetők. A rajzon a készülék lényeges részeiben példaképen van föltüntetve, és pedig: 1. ábra két csurogtató gyűrücsoport rész­ben metszetben, részben nézetben. 2. ábra fölülnézet. 3. ábra egy csurogtató gyűrű magában, alulról nézve. 4. ábra a legfölső csurogtató gyűrű fölül­nézete. 5. és 6. ábrák a csurogtató gyűrű egy részét ábrázolják perspektivikus nézetben-Lényegében a készülék áll. lépcsőszerűen emelkedő kúpalakban egymás fölé sorozott a <ix a2 a3 csurogtató gyűrű csoportjaiból, valamint az egyes csurogtató gyűriicsopor­tokat egymástól elválasztó b háromlábakból. Minden egyes csurogtató gyűrű fölül mélye­désekkel bír, melyet oldalt emelkedő hullám­alakban kimetszette falak határolnak. Sugár­irányban elhelyezett d rudak a mélyedéseket ismét kisebb osztályokra osztják. A d rudak alakja tetszés szerinti lehet, azaz lehetnek min­denütt egyformán szélesek vagy a középen szélesebbek vagy pedig tányéralakú mélye­désekkel ellátva. Minden egyes csurogtató gyűrű alsó részén e csurogtató orr van. A legfölső. legkisebb csurogtató gyűrű nincs d rudakkal ellátva, hanem egy sima szélű tányér alakjával bír s közepén f lyukkal van ellátva. Az egyes csurogtató gyűrűk mindegyike az alsó részen levő három g lábacskáival a következő nagyobb csurogtató gyűrű fölső belső szélén nyugszik. A legszélső, legalsó és legnagyobb a1 csurogtató gyűrű g lábaival az ugyanily nagyságú a gyűrűn nyugszik, mely magas b háromlábon áll. Az a gyűrű alsó részén ugyanolyan e orrok vannak, mint a rajta nyugvó a1 csurogtató gyűrűn. A b lábak a következő fölsővel egyformán alakított B csurogtató gyűrücsoport legszélsőbb és leg­nagyobb d1 gyűrűjén nyugszanak. Az egyenlő nagyságú csurogtató gyűrűk a csoportoknak megfelelően függélyes irányban egymás alatt fekszenek és pedig úgy, hogy a fölső csurogtató gyűrűé csurogtató orrai a követ­kező alatta fekvő csurogtató gyűrű d rúd-

Next

/
Thumbnails
Contents