6967. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékoknak elpárologtatására vagy gázokkal való keverésére

jainak közepe fölött feküdjenek. A leírt elrendezés működésének módja a követ­kező : A keverendő vagy elpárologtatandó fo­lyadékot a legfölső csurogtató gyűrücsoport fölött elrendezett alkalmas z bevezető és elosztó készülékkel úgy vezetjük a legfölső csoport egyes gyűrűinek mélyedéseibe, hogy a rúdalc által alakított osztályokban egyen­letesen eloszlik. Ezekben a folyadék addig marad, míg a folyton utána jövő folyadék által kiszoríttatik és a kimetszett <• falak fölött a csurogtató gyűrű alsó részére foly­ván, ott természetesen az e csurogtató orra tapad, melyről az alatta fekvő csoporthoz tartozó megfelelő gyűrű d rúdjára csöpög. A csöpp a d rúd közepére hull és ünoman eloszolva a csurogtató gyűrűknek a d ruda­kat környező osztályaiba folyik, melyekből a folyadék ugyanily módon a következő : csurogtató gyűrücsoport következő gyűrű­jébe jut s így tovább az egész készüléken keresztül. Egy-egy csoport csurogtató gyűrűinek­valamint a csurogtató gyűrücsoportok száma a készülék terjedelmétől függ. A csurogtató gyűrücsoportokat úgy helyezzük el egy a legnagyobb gyűrű átmérőjének közel meg­felelő belső átmérőjű csurogtató toronyban, hogy a legnagyobb gyűrű és a torony fala közötti hézagot tömítjük. Ez szükséges azért, nehogy az alsó részbe beömlő gázok a to­rony belső fala és a legnagyobb gyűrűk külső széle között a toronyban közvetlenül fölemelkedjenek, hanem nrndig a legnagyobb gyűrű alsó fölületébe ütközzenek s így kényszerüljenek a toronyban, azaz a gyűrű­töltésben Ide-oda keringeni, illetve mozogni, hogy ily módon a gyűrűkön lecsöpögő fo­lyadékkal keveredjenek. A leírt készülék egy különös előnye még az. hogy az egyes részeket esetleges meg­sérülések esetén könnyen kivehetjük és pó­tolhatjuk. A csurogtató gyűrűk pontos be­illesztése a szerelés alkalmával szükségtelen, minthogy azokat csak egymásra kell he­lyezni úgy. hogy az e orrok függélyesen d rudak fölött álljanak. Minden egyes gyűrű­nek kimetszéseit úgy kell elrendezni, hogy a mélyedések száma 3-mal osztható legyen. Ez által a gyűrűk helytelen elhelyezése le­hetetlenné válik. A folyadékok keveredése ezen elrende­zésnél a legbensőbb s az illető folyadék a legnagyobb fölületet nyújtja a gázok beha­tolásával szemben. Az elegyítendő folyadék­nak vezetése, különösen vízszintes irányban egyenletes. A folyadék ferdén való szere­lés vagy az egyes részeknek eltolódása foly­tán helyes irányából egyáltalában el nem téríthető, ellentétben az eddigi szerkezetek­kel, — melyek egymást négyszögben ke­resztező bordákkal és csatornákkal, és lyu­kasztott lemezekkel voltak ellátva. — melyek igen pontos és aránylag nehézséggel járó szerelést kívántak s ennek folytán legke­vésbbé ferde állás esetében A mozgó folya­dékokat előírt irányától eltérítették. SZABADALMI IGÉNY. Készülék folyadékoknak elpárologtatására vagy gázokkal való keverésére, jellemezve több lépcsőzetesen egymás fölött elhelye­zett egyes a a1 «a a3 csurogtató gyűrűk­ből álló csurogtató gyűrücsoportok által, melyek egymás fölött akként vannak elrendezve, hogy minden csoport egyenlő nagyságú gyűrűi függélyesen egymás fölött feküsznek, úgy hogy a legfölső A csoport gyűrűihez z elosztó készüléken át egyenletesen vezetett folyadék minden egyes, sugáralakban elhelyezett d rúdak által egyes osztályokra osztott gyűrűnek hullámalakú c falain átfolyik és a gyűrű alsó részén alakított e csurogtató orrokra tapad, ezekről lassankint az alatta levő csoportok egyenlő nagyságú gyűrűje d rúdjának közepére csöpög s ez által fino­man szétoszlik, minek folytán nagy el­párologtatás. illetve a gázok számára nagy abszorpcziófölűlet jön létre. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents