6817. lajstromszámú szabadalom • Elgázolás elleni védőkészülék közúti vaspályakocsik számára

Megjelent 18Í)(». évi deczember lió 28-án. MAGY. ® KIR. SZABADALMI gggf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 0817. szára. V/g. OSZTÁLY. Elgázolás elleni védó'készűlék közúti vaspályakocsik számára. GRÁF JAKAB FRIGYES MAGÁNZÓ NEW-YORKBAN. Szabadalmaztatott 1896 augusztus hó 10-étől kezdve. Jelen találmány közúti vaspályakocsik számára való védőkészűlékre vonatkozik, mely a kocsi állóhelyei alatt akként van elhelyezve, hogy az közönségesen az álló­helyek alatt és azokon belül van. (le szükség esetében a kocsis vagy gépész használatba veheti. Bizonyos körülmények között e védőkészűléket önműködőlég is alkalmaz­hatjuk és megfelelő készülékekkel eredeti helyzetébe, az illető állóhely alá visszavi­hetjük, mely czélra megfelelő készülékek alkalmazásával a kocsi mozgását vagy a kocsikerekek forgását fölhasználhatjuk. A mellékelt rajz e találmányt tűnteti föl és pedig: 1. ábra a védőkészűlékkel ellátott vasúti kocsi oldalnézetét; 2. ábra egy állóhely fölülnézetét; 3. ábra a védőkészűlék alaprajzát egy kocsitengellyel mutatja, melynél a kocsi állóhelyét elvéve és a védőkészűlék egy része megszakítva van képzelve; 4. ábra a 3. ábrában föltűntetett szerkezet függélyes hosszmetszete ; 5. ábra egy metszet a 4. ábra 5—5 vonala irányában; 6. ábra egy metszet az 5. ábra 6—6 vonala irányában; 7. ábra a védő készülék fölülnézete, a kocsi­ról levett helyzetben; 8. ábra annak oldalnézete; 9. ábra egy emeltyű oldalnézete, mely a működő mechanizmus egy részét képezi és a kocsi állóhelyén van fölszerelve ; 10. ábra egy orsó oldalnézete, mely az álló­helyen keresztül a fölé kiterjed és szintén a működő mechanizmus egy részét képezi; és 11. ábra a 10. ábrában föltüntetett szer­kezet egy részletét mutatja, A egy közúti vaspályakocsit jelöl, mely a mellső és hátsó állóhely alatt a szóban lévő védőkészűlékkel el van látva, e védőkészű­lékek egyike az a házból ki van húzva, a má­sika pedig a házban van elrejtve. A védő­készülék lényegében (7 8. ábra) egy frém­ből áll, a B sarokgerendákkal, b középső keresztgerendákkal és b* homlokrúddal, mely­nek végei hátrafelé át vannak görbítve és a h? - keresztrúd segélyével vannak össze­kötve, melyen ismét több kaucsukból való b* csiga van elhelyezve; a /;2 homlokrúd szintén egy kaucsukcsővel van körülvéve. Úgy a B sarokgerendát, mint a b középső keresztgerendát és a b2 homlokrúdat pár­huzamos br ' rúdak (a rajzban ilyen 7 van) kötik össze egymással. A középső b kereszt­gerenda nem képezi a védőkészűlék tulaj-

Next

/
Thumbnails
Contents