6765. lajstromszámú szabadalom • Turbinakikapcsoló berendezés

Megjelent 18t)<». évi deczember hó 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8765. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Turbina kikapcsoló berendezés. HIORTH FREDERIK VILMOS LAJOS GYÁRIGAZGATÓ CHRISTIANIÁBAN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 21-étöl kezdve. Turbináknál igen fontos, hogy a maga­sabban fekvők kikapcsolásánál a mélyebben fekvőktől a vizet el ne fogjuk. Az eddig használt kikapcsolókészűlékeknél az eset igen könnyen előállhat, különösen akkor, ha a turbinacsövet, melybe a.vizet vezetjük, tóba vezetjük, a melyben a vízszín csak bizonyos idővel a turbina kikapcsolása után emelkedik oly magasra, hogy átbukhasson. Eme találmány tárgya már most egy be­rendezés. melynek segélyével a turbinát üzemen kivül lehet helyezni, a nélkül, hogy evvel a vízfolyást megakasztanék. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra az uj szerkezettel fölszerelt turbina hosszanti metszete, a 2. ábra keresztmetszete, a 3. ábra a berendezés némileg módosí­tott kivitelének vertikális metszete, mely a 4. ábrán van alaprajzban föltüntetve. Az A vezetőkerék a szokásos módon az <i tengelyre ékelt B futókerék fölött van megerősítve. Az egész berendezést a C bur­kolat fogja körül, melyhez az E elzáró sze­leppel fölszerelt D cső vezet. Az A vezető­keréknek a b bebocsátó nyílásokon kívül még mélyebben fekvő c kibocsátó nyílásai is vannak, melyek arra szolgálnak, hogy a hajtóvizet a turbina kikapcsolása után át­bocsássák. Az A vezetőkereket föl- és le mozgatható F gyűrű fogja körül, melynek segélyével vagy a b, vagy a c nyílások zárhatók el (1. ábra). Az F gyűrű a d és e gyűrűk segélyével tömíthető. Az F gyűrű tetszőleges módon mozgat­ható. A csatolt rajzlapon (1. és 2. ábra) a gyűrű rudakra van fölfüggesztve és f eme­lők közvetítésével a V ellensúllyal van ki­egyenlítve. Az emelők g rúddal vannak az egyes emeleten alkalmazott kéziemelőkkel kapcsolva, melyek működtetésével az F gyűrű föl- és letolható. Az F gyűrű auto­matikus mozgatására G hajtómű használ­ható. Hogy a turbinát változó vízmennyi­ségnél is használhassuk, a 11 gyűrűt alkal­mazzuk. A 3. és 4. ábrán föltüntetett kiviteli mó­eozatnál a vezetőkerék b beömlő nyílásai nem függőleges, hanem a horizontálishoz 45° alatt hajló síkban helyezvék el. A vezető kerék négy quadránsra van osztva, melyek közül a két szembenfekvő a b beömlő nyí­lásokat. a másik kettő a c áteresztő nyílá­sokat viseli. A b beömlő nyílásoktól 90°-nyi távolságban b1 beömlő nyílások vannak al­kalmazva. még pedig a <• áteresztőkkel egy

Next

/
Thumbnails
Contents