6765. lajstromszámú szabadalom • Turbinakikapcsoló berendezés

— 2 — és ugyanazon quadránsban. Az F gyűrű etiben az esetben nem föl- és lemozog, ha­nem forgatható, még pedig oly módon hogy vagy az összes b és b1 beboesátó nyí­lásokat nyitja és a c áteresztőket zárja (3. ábra) vagy viszont. Az F gyűrű mozgatá­sára a gyűrűn i fogas szegmentum van al­kalmazva, mely az l tengelyre ékelt k fo gaskerékbe fogódzik, eme fogaskereket az o tengelyre ékelt n csavar és az i tengelyen levő m csavarfogaskerék segélyével forgat­juk. Az í tengely a súrlódás csökkentésére p csigákra van ágyalva. Világos, hogy a leírt szerkezetnél a víz­mennyiség mely az 7'1 gyűrű eltolása következ­tében a turbinán át nem folyhat, a <• átere­szeken folyik le. Minél több víz folyik a turbinán át, annál kevesebb folyik a c átereszeken át. Minden körülmény között mindig egyenlő mennyiségű víz folyik át tekintet nélkül arra. hogy a turbina tizemben van-e vagy nincs. Hogy a turbina veszély esetén gyorsan megállítható legyen, a B futókeréken a c átereszekkel szemben r lapátok vaunak al­kalmazva, melyek oly módon helyezvék el, hogy a b beömlő nyílások elzárása után a c átereszeken átfolyó víz a lapátokat éri és arra törekszik, hogy a turbinákat ellenkező értelmű forgásnak indítja. Tehát az Fgyűrű forgatásával az előbb említett esetben a turbina forgását azonnal meggátolja. SZABADALMI IGÉNY : 1. Turbina kikapcsoló berendezés, jellemezve az által, hogy a vezetőkerék a turbina üzemföntartásához szükséges víz beve­zetésére szolgáló nyílásokon kívül még c áteresztő nyílásokkal is el van látva, melyek abban a mértékben nyílnak meg. a mely mértékben a beömlő nyíláso­kat elzárjuk, úgy hogy a turbinában nem használt víz a turbinán át folyhat. 2. Kiviteli módozata az 1. jellemezte be­rendezésnek. melynél az A vezetőkerék b beömlő nyílásai és c átereszei henger­fölületen alkalmazvák és melyek föl- és lemozgathatók F gyűrűvel fogvák körül, úgy hogy vagy a b vagy a c nyílások legyenek elzárhatók. 3. Kiviteli módozata az 1. jellemezte be­rendezésnek, abban állva, hogy a b, il­letve b1 beömlő nyílások és a c átere­szek az A vezetőkeréken két egymás^ sal derékszöget képező kúppaláston van­nak elhelyezve és hogy azok elzárása az F gyűrű forgatásával végezhető. i. Az 1. jellemezte berendezésnél a 7? futó­keréken a c átereszekkel szemben r la­pátok alkalmazása, melyek oly módon rendezvék el, hogy a b b1 beömlő nyí­lások elzárása után a c átereszeken átfolyó víz a turbinát eredeti forgás értelmével ellenkező értelemben for­gassák. (1 rajzlap melléklettel). Pallas részvénytársaság nyomdája Budapestőri.

Next

/
Thumbnails
Contents