6430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műkőanyag előállítására

Megjelent 1806. évi deczeinher hó 4-én, HIVATAL SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 6430. szám. XII/f. OSZTÁLY. Eljárás műkőanyag előállítására. I)n NAGY DEZSŐ VEGYÉSZ BUDAPESTEN Szabadalmaztatott 1806 m&rozus hó 24-étőI kezdve. A jelen találmány tárgyát képező eljárás nagy mértékben összefüggő. kőkemény masz­­száknak előállítását czélozza aránylag ke­véssé összefüggő, csak csekély szilárdsággal bíró anyagokból, mint a milyenek : homok, agyag, szántóföld, márga stb. Az utóbb említett anyagoknak kőkemény­­masszákká való átváltoztatása ezéljából ezen találmány értelmében az illető nyers anya­got (homokot, agyagot, szántóföldet stb.) egy-egy súly rész nátrium és káliiunkarbo­­náthól, két súlyrész kovasavhydratból és egy súlyrész káliumszulfátból álló, 105 faj­súlyú. vizes oldattal való bármely tetszőle­ges ismert módon eszközlendö mechanikus keveréB által képlékeny masszává alakítjuk át, mely az ekközhen alkalmazott oldatnak mennyisége szerint különböző sűrűségű le­het, úgy hogy kezünkben van az említett minőségű nyers anyaghoz adagolt oldatnak kisebb-nagyobb mennyisége által, akár Öntés, akár sajtolás segélyével formálható anyagot nyerni. Az ezen anyagból, ennek sűrűségéhez képest öntés vagy sajtolás által alakított tömbök száríttatnak és: ( 1. 40 súlyrész mészből, 2. 7 « aluminiumsulfátból, 3. 050 « magneziából, 4. I súlyrész nátriumkarbonátból, 5. 10 « vasoxydból és ö. 1 « káliumkarbonátból álló és a most leírandó oldattal telíttetnek. Ezen oldat, mely előnyösen 115 fajsúlyúnk megfelelő hígítással alkalmaztatik, a követ­kező módon állíttatik elő: Egyrészt mésznek, alumínium szulfátnak és magneziának kénsavban készített neu­trális oldatát állítjuk elő, és pedig az ezen anyagokra megadott arányokban és másrészt, a megadott aránynak megfelelő mennyiségű vasoxydnak sósavban való oldatát, ez utóbbi oldathoz az előbb említett oldatot adagoljuk az említett aránymennyiségű nátrium- és káliumkarbonátnak 5 rész vízben való olda­laival, miáltal a sósavas oldat annyira neu­­tralizáltutik, hogy csak csekély mértékheii savasan reagáló összoldatot nyerünk. Az öntés vagy sajtolás által formált tu­­sakoknak ily oldattal való telítése után, ezen tusakok ismét száríttatnak és tiszta vízzel kimosatnak. Szabadalmi igény. Eljárás műkőanyagnak homokból, agyagból, szántóföldből stbből való előállítására, jellemezve azáltal, hogy az említett anyagokat ismert módon eszközölt, ná-

Next

/
Thumbnails
Contents