6165. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a czukor hevítésére a czentrifugákban

Megjelent 1896. évi november lió 21-én. SZABADALMI LEÍRÁS 6165. szám. IV/d. OSZTÁLY. Eljárás a czukor hevítésére a centrifugában ZAHN MIKSA CZUKORGYÁRI IGAZGATÓ ARTERNBEN (THÜRINGIA) Szabadalmaztatott 1896 február hó 14-étől kezdve. A fogyasztásra való czukornak nyers-czu­korból vagy töltelékből czentrifugákban való előállítására használt eddigi eljárásnál utolsó sorban gőzzel vagy gőzpárákkal (gőz- és levegőkeverék) való hevítés lesz alkalmazva, sőt még e czélra tökéletesen száraz gőzt is használtak. Ezen eljárás azonban bizonyos bajokat von maga után. A gőz kondenzálódik, és a kondenzált víz lassanként föloldja a központból kifelé a czukorrétegek syrup­részecskéit. De minthogy a gőznek a kiilső rétegekbe való jutása czéljából, a központ­hoz közelebb eső rétegeket mindig újból érintenie kell és e mellett folyvást konden­zálódik, a központhoz közelebb eső réte­gekben a kristályok reszben föloldatnak és ezért lényeges czukorveszteségek származ­nak. Ezek oly mérvűek, hogy legfölebb 86% fehér czukor nyerhető. Az eddigelé alkal­mazott gőzzel való hevítés, tehát a száraz gőzzel való hevítés is azzal a bajjal jár, hogy túlságos sok gőz kondenzálódik vízzé, mielőtt a czukor elegendő meleggé lenne. Hogy ily veszteségeket a legkisebb mér­tékre redukáljuk, a jelen találmány alapján telített vagy száraz gőz helyett túlhevített gőzt, vagy túlhevített gőznek levegővel való keve­rékét használjuk. A túlhevített gőz hőmérséklete úgy válasz­tandó meg, hogy annak kondenzálása épen csak annyiban menjen végbe, a mennyiben az a kristályokra tapadt syrup leválasztá­sához szükségeltetik. A túlhevített gőz által szolgáltatott meleg a kondenzáczió bekövet­kezte előtt átmegy a czukorkristályokba és ezek a hevített gőz által lassanként belülről kifelé oly hőmérsékletet nyernek, mely vagy egészen vagy majdnem oly magas, hogy a czukorkristályon többé egyáltalában nem kondenzálódik gőz, tehát víz sem származik a czukor folytonos oldására. Ezáltal a fehér czukor nyerése tekintetében sokkal jobb eredményt (93%) érünk el. Maga a czukor e mellett tényleg nem lesz fölhevítve a túlhevített gőz hőmérsék­letére, mert azon mértékben, a mint a czukor fölmelegíttetik, sülyed a túlhevített gőz hő­mérséklete. Éz okból körülbelül 180° C-túlhevített gőz alkalmazásával a czukor leg­följebb 96° C.-ra való fölmelegítése megy végbe. Körülbelül 0 3 atmoszphara feszült­ségű túlhevített gőz alkalmazása mellett a czukor fölbomlása vagy megsérülése még legkisebb mértékben sem áll be. A túlhevített gőz kondenzálása, mely az ily gőzökkel való hevítés kezdetekor föllép, megköveteli, hogy legelőször azon syrup tétessék folyékonnyá és a czentrifugából

Next

/
Thumbnails
Contents