6165. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a czukor hevítésére a czentrifugákban

— 2 -való lefolyásra alkalmassá, a mely a kris­tályokra tapadt. De minthogy a túlhevített gőz alkalmazása folytán a gőz kondenzálása csakhamar ismét megszűnik és maga a túl­hevített gőz nagymennyiségű meleget szol­gáltathat, azért a vele érintkezésbe hozott czukor csakhamar oly forróvá lesz, hogy még csak kevés gőz kondenzálódik. A czukor hevítésére szolgáló jelen eljárás előnyösen egyesíthető a czukor kékítésére szolgáló eljárással is. Tudvalevőleg gyakran az uralkodó ízlés irányának megfelelőleg a czukrot előállítása közben kékíteni kell. E kékítés eddigelé úgy történt, hegy a töltelékhez vacuumban kék festéket kevertünk, oly eljárásoknál pedig, melyeknél a czukrot czentrifugában vízzel hevítjük, úgy hogy a kék festéket a czentri­fugában a hevítővízbe kevertük. Mindkét eljárás nagy bajokat tüntet föl. A legközelebbi baj az, hogy a kék festék legnagyobbrészt a lefolyó vízben foglaltatik és azzal veszendőbe megy. Ha a kék festék a vacuumba vitetik, akkor az csak részben rakódik a czukor­kristályba és czukorkristályra és annak leg­nagyobb része a kristályok között lévő sy­rupban úszik. Hiba azonban a kék festéket a kristályfölületekre vinni, mielőtt azok tel­jesen tiszták volnának, mert a kék szín a kristályok fehér színét ez esetben nem födi, hanem a barnás színű syruppal a kristá­lyokra tapadólag csak piszkos zöldet képez. Ily bajok a czukornak csak kékvízzel való födésénél mutatkoznak, mert 1. a kék szín nagyobb része a kristály­rétegen keresztül hat. 2. a kristályrétegen visszamaradt kék fes­ték megüllepedik, mielőtt a kristályok tel­jesen tiszták volnának. Ha azonban előbb tiszta, nem kékített vízzel akarnánk a kristályokat megtisztítani és ezeket azután kék festékkel kevert vízzel kékíteni, akkor ezen eljárás a kristályanyag tekintetében jelentékeny és hasztalan vesz­teséget vonna maga után. A jelzett bajok az alábbi eljárás alkalma­zásával teljesen megszűnnek. Miután a czukor a túlhevített gőzzel ele­gendően hevített (tehát a hevítésnek mint­egy utolsó egész vagy fél percze alatt midőn a központhoz legközelebb eső czukor­rétegek gőzzel már teljesen át vannak hevítve) a gőzt bevezető csővezetékbe egy fúvócső lesz belefoglalva, mely egy edénybe merül, melyben a kék festék néhány köbczenti­méter vízben vagy czukoroldatban szétdör­zsölve vagy keverve foglaltatik. A gőzveze­téken keresztül ömlő gőz a kék festéket legfinomabb részecskékben magával ragadja és a czukorréteg felé lódítja. E mellett semmi hátránya sincs annak, hogy a kék festék főként a központhoz legközelebb eső czukorrétegekbe megy és ezeken ott tapad, ellentétben a kékvíz használatával, mert ha a czukor csak némileg nedves és annak nedvesnek kell lennie, hogy azt a dobból kényelmesen kivehessük, akkor a czentri­fuga tartalma igen könnyen keveredik oly­képen, hogy az egyenletesen kékes szín árnyalatot vesz föl. A kék festék így rend­kívül finoman és egyenletesen oszlik szét az összes czukorrétegekben. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Túlhevített gőznek, vagy ennek a leve­gővel való keverékének alkalmazása, a czukornak a czentrifugában való hevítése czéljából, anélkül, hogy derítés alkal­mazása szükségessé tétetnék. 2. Az 1. igénypontban jellemzett eljárással összeköttetésben a czukornak a czentri­fugában való kékítésére szolgáló eljárás, jellemezve azáltal, hogy a czukor heví­tésére használt gőzbe a vízben vagy czukoroldatban szétdörzsölt, illetőleg összekevert kék festék bevezettetik, úgy hogy a gőz a kék festéket a legfinomabb részecskékben magával ragadja és a czentrifugában lévő czukorrétegekbe vezeti. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents