6158. lajstromszámú szabadalom • Benzinmótorral hajtott veloczipéd

Megjelent 1896. évi november hó 21-én. MAGY. gj| KIR. SZABADALMI L^FTF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6158. szám. XX/c. OSZTÁLY. Benzinmótorral hajtott veloczipéd. RÜB LAJOS GÉPTECHNIKUS AUGSBURGBAN. Szabadalmaztatott 1896 április hó 15 étől kezdve. Jelen találmány tárgyát egy benzinmo­torral hajtott veloczipéd képezi, melynek czélja egyszerű szerkezetű mótor alkalma­zásával a járművet mindenki által könnyen kezelhetővé tenni. A mellékelt rajzban ezen mótorveloczi­péd két kivitelben van föltüntetve, és pedig az 1. ábrában mint együléses, és a 2. áb­rában mint kétüléses (Tandem) kerékpár; a 3. ábra nagyított léptékben a motoron átvezetett hosszmetszetet mutatja; a 4. áb­ra a kormányrudata fékemeltyűvel és áram­kapcsolóval ; az 5. ábra a kétsoros, kettős kúppal biró golyóscsapágyat ábrázolja. Az alant részletesebben leírt négyes ütem­ben működő Tandemmótor A az egymás mögé kapcsolt, egyöntetű csődarabbá kiké­pezett a, a1 hengereivel, melyek hűtőbor­dákkal vannak körülvéve, fölül a B villa­csőhöz van erősítve, alul pedig a bb1 csap­ágyakkal van összekötve. Ezen mótor külö­nös szerkezeténél és elrendezésénél fogva a közönséges veloczipéd alsó keretcsövét pótolja, miáltal a mótor elhelyezéséhez szükségelt különös keretszerkezet, mint az más mótorveloczipédeken szükséges, elke­rültetik, egyszersmind lehetővé teszi, hogy a mótor főtengelye ugyanott helyezhető el, hol a közönséges veloczipédeken a hajtó­tengely van. Az a henger (3. ábra) fönnt és lennt el van zárva, és dugattyúrúdja az a1 henger dugattyújával van összekötve. Ezen utóbbi henger alul nyitva van, és hajtó­rúdja a mótor forgattyújával van össze­kötve, és pedig a fönntemlített kétsoros, ket­tős kúppal biró golyóscsapággyal (5. ábra), ennek czélja az itt föllépő nagy terhelést kibirni, mire egy közönséges golyóscsapágy nem volna képes. Utóbbi úgy van beren­dezve, hogy hosszabb használat után vagy különös esetekben utánállítható. A forgaty­tyúnak c c1 lendítő tárcsái közül az egyik a d fogaskoszorúval van ellátva, melybe e fogaskerék kapaszkodik, mely utóbbi az / csőtengelyre van erősítve, ezen tengely másik vége g fogaskerékkel van ellátva, mely ismét a h fogaskoszorúba kapaszko­dik, és így a hátsó kerék forgását közve­títi. Az f csőtengely az i i1 állványcsövek egyikére van ráhúzva, melyekhez a hátsó­kerék van erősítve. A hátsó kerék koszo­rúja egy körülbelől 20'%- vastag fémab­roncsból készül, úgy hogy mint lendkerék működik. A C benzintartány elől szintén a B villa­csőhöz, hátul pedig két sínhez van erősítve, ugyancsak csőalakban van kiképezve, és a közönséges veloczipédek fölső állványcsö-

Next

/
Thumbnails
Contents