6080. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés villamos vasutak zavaró befolyása ellen

MAGY- |É| KIR­SZABADALMI Ijjjp HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6080. szám. Vll/g. OSZTÁLY. ____________ Megjelent 1896. évi november lió 17-én._______________ Védőberendezés villamos vasutak zavaró befolyása ellen. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 23-ától kezdve. Ismeretes, hogy tudományos intézetekben a villamos és delejes megfigyelések nagy mértékben zavartatnak meg az intézetek közelében lévő villamos vasutak által; ez okból szükséglet mutatkozik az iránt, hogy az illető műszereket vagy helyiségeket, vagy magát az egész épületet is a villamos vas­­utaknak ezen zavaró befolyása ellenében megvédj ük. Ezen zavarok legfontosabb okaiul bizo­nyultak : az u. n. kóborló földáramlatok, melyek a vasút visszvezetékét képező sínekből a földije hatolnak és az áram által átfolyt vasúti síneknek messzehatása a műszerekre, mely hatást a következőkben «hurokhatás»­­uak akarunk nevezni. Védőberendezésekül mostanáig a követ­kezőket javasolták: 1. Á földben lévő földáramok egy részének összegyűjtését- földlemezek által, melyek a megvédendő épület közelében a földbe ásatnak és ezen áramoknak az épületet körülvevő vezetékekben való oly vezetését, hogy a földáramoknak hatása az épület belsejében lévő műszerekremegsemmisíttetik. 2. A villamos vasút síneiben uralkodó áram egy részének elvezettetését egy veze­ték által, mely az épület közelében csatla­kozik a sínekhez és az épület fölött a sínekkel összekötött gépsark felé vezettetik, és ezen vezetéknek az épületben való elren­dezését. hogy a villamos vasút által előidé­zett földáramok hatása megsemmisíttetik. Az első javaslat szerint valamennyi, az épület alatt és mellett elmenő földáram kompenzáltatnék, a második szerint csak a villamos vasúttól származó földáramok. A következő eljárás a második javaslat fejlesztésében és foganatosításában áll. Kísérletek által megállapíttatott és meg­fontolás által megerősíttetett. hogy ezen utóbbi javaslat által a villamos kocsitól származó zavar, ennek csakis egyetlen állá­sában kompenzálható: minthogy azonban a zavarok a kocsinak különböző állásainál nagyon különbözők, úgy az ekképen ered­ményezett kompenzáczió csak nagyon csekély gyakorlati értékkel bir. A kompenzácziónak ezen módja azonban majdnem tökéletessé tehető azáltal, hogy egyetlenegy kompenzácziós drót helyett többet alkalmazunk, melyek az S sínek meghatározott A, B. C, D pontjaihoz egymás mellé illesztve (1. ábra), alkalmas módon vezettetnek el a megvédendő tér fölött és melyek mindegyike az alább fejtegetett mód szei'int igazíttatik be.

Next

/
Thumbnails
Contents