6002. lajstromszámú szabadalom • Kamatszámító készülék

Megjelent 1896. évi november lió 13-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6002. szám. VII/C. OSZTÁLY. Kamatszámító készülék. TAMÁS JÁNOS ÁLLATORVOS MAROS-VÁSÁRHELYTT. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 24-étől kezdve. Találmányom tárgya egy kamatszámító készülék, mely a csatolt rajzlapon tollszá­ron alkalmazva van föltiintetve, bár é]i oly czélszerűen lehetne azt. mint különálló ké­szülékét kiképezni, vagy pedig más hasz­nálati tárgyon alkalmazni. Eme készülék az I. ábrán nézetben, a 2. ábrán hosszanti metszetben, a 8. ábrán a burkolat eltávolítása után nézetben van föl­tüntetve, míg a 4. ábra részletrajz. A csatolt rajzlapon látható szerkezet há­romjegyű szám kamatja számítására szol­gál. bár ugyanazon elv tetszőleges számú .feliből álló szám kamatja számítására is használható. A készülék három egymásba tolt a. b. c dobból áll. melyek közül a belső a. alul egy // karimával van ellátva, körülbelül egy harmad magasságban pedig egy máso­dik e karimával, mely az a dobra huzott b dob hosszanti eltolódását gátolja meg. Eme második b dob az a dobon forgatható, kö­zepe táján pedig f karimával van ellátva, mely a b dobra húzott és ezen ugyancsak forgatható harmadik c dob hosszanti elto­lódását akadályozza meg. A b dob felül a c dobból kiáll és a forgatás lehetővé téte­lére reczézett g karimával van eilarva. Ha­sonló reczézett g karimája van a c dobnak és a b dobból kiálló a dobnak is. Eme dobokra a g karima alatt egy-egy h bádogcsík van forrasztva, mely a dobot az alatta levő megfelelő karimára szorítva és melyre a 0—9 számjegyek írvák. A dobok alsó, szabad végére egy-egv i tabella van ragasztva (4. ábra). Eme ta­bella a 0—9-ig terjedő számok kamatait tartalmazza, beosztása olyan, hogy a dob alkotója irányába egy és ugyanazon számú különböző százalékok szerint számított ka­matai vannak írva. a dob vezérvonalába eső rovátkába pedig a 0—9 számok egy és ugyanazon százalék szerint vett kamatai. Az egész rendszer egy j tokba van zárva, melynek az alkotó irányába eső /.■ hasítéka van. Eme hasíték előtt megfelelő vezeték­ben az l tolóka tolható el, melynek három n nyílása van. A készülék kezelési módja a követ­kező : Tegyük fel, hogy a 359 szám 5°/0-os ka­mata számítandó. Ekkor az « dobot úgy állítjuk be, hogy a 8 a b tolókát úgy. hogy az 5 és a <■ -olókát úgy, hogy a 9 szám essen az / tolóka alkotója irányába. Ezután az / tolókát eltoljuk, úgy. hogy az azon

Next

/
Thumbnails
Contents