Központi Értesítő, 1898 (23. évfolyam, 2. félév)

1898-07-03 / 53. szám

• XXIII. évfolyam. — 9á5 Budapest, 1898. julius 3-án. 53. szám. Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap, a szükség szerint más napokon is, változó terjedelemben, éven­ként mintegy 250 iv. Előfizetési ár : Budapesten házhoz hordva egés« évre 8 frt. Vidékre postadíjjal együtt 10 frt. TI ERTESITi KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. Előfizetések fél- vagy negyedévre is elfogad­tatnak. Előfizetési pénzek a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez (Budapest, II. ker., Lánczhid-utca 1-ső sz., IÍ-ik emelet) intézendő k I. Kivonat «a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. T7.. ,, . 'A bejegyzést ren-Királyi delő végzés kelte, törvényszék a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa •3 = Czegvezetők is Jegyzet Aradi törvényszék j 1898. | junius 24. 5656. sz. 324/1 Pakszian Sán­dorné Főtelep Arad ! Pakszián Sándorné aradi lakos, czipész Aradon Pakszián Sán­dor. co OS CO c^ co >t 1898. junius 24. 7419. sz. 328/1 Mairovitz Emil Emil Mairovitz Főtelep Borossebes Mairovitz Emil borossebesi lakos, fa­kereskedő, mészégető és kőfaragó Bo­rossebesen co Oi co co a> 1898. junius 24. 7460. sz. 329/1 Daimel Lajos Főtelep Arad Daimel Lajos aradi lakos, füszerkeres­kedő Aradon lO CT> co Sí CO >> 1898. junius 24. 7495. sz. 331/1 Wagner József Főtelep Arad Wágner József aradi lakos, téglakészitő, kereskedő Aradon OO 05 CC CC CO >> 1898. junius 24. 7491. sz. 198/2 Karátsonyi Antal P^utóda Főtelep Arad lO -31 CO Sr co Ezen czég meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1895. évf. 61. számát.) 1898. junius 24. 7492. sz. .'30/1 Ladányi László Főtelep Arad Ladányi László aradi lakos, fűszer- és csemegekereskedő Aradon • co CS 90 Sr 03 1898. junius 24. 7500. sz. 332/1 Herbay M. . Főtelep O-Féoska Herbay Mária ó-pécskai lakos, rőfös-és vegyeskereskedő Ó-Pécskán, czég­jegyzési jogosultság nélkül Herbay Sándor. oo OJ 00 oí 0 00 01 (Sr oo Budapesti törvényszék 1898. junius 17. 56553. sz. 8699'1 Adler H. H. Adler Főtelep Budapest Adler Henrik fűszer- és festékáru-ügy­nök, budapesti lakos oo OJ 00 oí 0 00 01 (Sr oo 1898. junius 17. 56554. sz 8700/1 Haintz Béla ven­déglős Főtelep Budapest Hainlz Béla vendéglős, budapesti lakos 00 OS tH 00 <M 1898. junius 17. 56555. sz. 8701 1 Ifj. Kovács Sán­dor Főtelep Budapest Kovács Sándor lakatos iparüzlettulaj­donos, budapesti lakos 00 OS tH 00 <M ff 1898. junius 17. 56556. sz. 8702/1 Meitner B. Főtelep Budapest Meitner Iternát gabona-ügynök és bi­zományos, budapesti lakos fi 1898. junius 17. 56557. sz. 8703/1 Abel Bernát Főtelep Budapest Abel Bernát gabona-ügynök, budapesti lakos ff 1898. junius 17. 56558. sz. 8704 1 Politzer Adolf Adolf Politzer Főtelep Budapest Politzer Adolf bútor- és teherszállítási üzlettulajdonos, budapesti lakos 00 <35 ÍM 1

Next

/
Thumbnails
Contents