Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2005 (110. évfolyam, 1-6. szám)

2005 / 1. szám - Tartalom

CONTENTS STUDIES Reményi Peter: A survey of successful Hungarian inventions..............................................................................3 Anikó Gyenge: Price of author’s works - remuneration in individual licensing agreements - part II...............20 EUROPEAN LEGAL OBSERVER Dr. Tivadar Palágyi: Information to the public and representation in the European patent procedure.....................38 Dr. Sándor Vida: Protection of colours by the ECJ.................................................................................................46 SELECTION OF ADVISORY OPINIONS OF THE BODY OF EXPERTS ON COPYRIGHT...........................................................................52 NEWS, EVENTS Dr. Mihály Ficsor: The Innovation Act through the eyes of a laywer......................................................................69 Bela Tidrcnczel: Main features of the international cooperation activity of the Hungarian Patent Office in the second half of 2004 .................................................................. 75 HISTORY OF TECHNOLOGY László Vcgh: The creation of the patent system in the United States and its earliest operation - Part I .... 86 REWIEV OF BOOKS AND PERIODICALS..........................................................................98 INTERNATIONAL SURVEY Dr. Tivadar Palágyi: News in the field of industrial property protection abroad......................................................105 Special bibliography on industrial property.................................................................................115 Summaries....................................................................................................................................121 SOMMAIRE ÉTUDES Peter Reményi: Sondage sur l’utilisation des inventions nationales......................................................................3 Anikó Gyenge: Le prix d’unc oeuvre d’auteur- les frais dans les contrats d’utilisation individuelle - 2írac partié.............................................................................................................20 IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE A Magyar Szabadalmi Hivatal Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő című hivatalos lapjának melléklete Megjelenik kéthavonta 110. évfolyam, 1. szám Megjelent: 2005. február Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: iszjsz@hpo.hu http://www.hpo.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Előfizethető a postai kézbesítőknél, az ország bármely postá­ján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál, Bp., VIII. kér. Orczy tér 1. tel.: 06 (1) 477 6300; postacím: Bp., 1900. További információ: 06 (80) 444 444; hirlapelofizetes@posta.hu Teijesztéssel kapcsolatos reklamációk a (80) 444 444 zöldszámon. Egyes szám ára: 950 Ft Fél évre: 2850 Ft Egy évre: 5700 Ft OBSERVATEUR JUR1DIQUE EUROPÉEN Dr. Tivadar Palágyi: Information du public et des instances officielles et la representation dans la procédure devant TOffice Européen des Brevets..................................................................38 Dr. Sándor Vida: La protection de marques des coulcurs et la Cour Europécnnc................................................46 AVIS D'EXPERT CHOISIS DU CORPS DES EXPERTS EN DROITS D'AUTEUR..........................................................................................................52 NOUVELLES, ÉVÉNEMENTS Dr. Mihály Ficsor: Sur la lói d’innovation á travers des ycux juridique..................................................................69 Béla Tidrenczcl: Les caractéristiques principales de l’activité internationale de coopération de roffice hongrois des brevet dans la dcuxiéme moitié de 2004 ............................................. 75 HISTOIRE DE TECHNIQUE László Végh: La création et le fonctionncment prématuré du systémc des brevets des Etats-Unis - 1ére partié....................................................................................................................................86 REVUE DES LIVRES ET PÉRIODIQUES.............................................................................98 INFORMATION INTERNATIONALE Dr. Tivadar Palágyi: Nouvcautés dans lc domaine de la protection de propriété industrielle á l’étrangcr...............105 Information sur la littérature spéciale dans le domain de la propriété industrielle..................115 Summaries....................................................................................................................................121 MSZH - Nyomda - 2005.02 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 1587-5563 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós Bakos Éva Bana Zsuzsanna Bretz László dr. Csiky Péter Dürr János dr. Ficsor Mihály dr. Hajdú Tamásné Havasi János dr. Kiss Zoltán Posteinemé Toldi Márta Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna INHALT AUF SEITE 3 DES UMSCHLAGES Szerkesztette: Bana Zsuzsanna

Next

/
Thumbnails
Contents