Iparjogvédelmi Szemle, 1998 (103. évfolyam, 1-6. szám)

1998 / 1. szám - A szellemi tulajdon gyakorlata a biotechnológia területén Magyarország válaszai az OECD-kérdőív kérdéseire

2 A szellemi tulajdon gyakorlata a biotechnológia területén A fenti i)-vii) pontban meghatározott termékek szaba­dalmazhatóságát előállításának módja csak akkor zárja ki, ha az közrendbe vagy közerkölcsbe ütközik (lásd f) pont). b) Magyarországon az alábbiakban meghatározott kategó­riákba eső biotechnológiai eljárásokra vonatkozó találmá­nyok szabadalmazhatok, illetve nem szabadalmazhatok: ii) Nem szabadalmazhatok az ipari alkalmazhatóság hi­ánya miatt a szabadalmi törvény 5. §-ának (2) bekez­dése alapján az emberi vagy állati test kezelésére szol­gáló sebészeti eljárások. iii) Nem szabadalmazhatok az ipari alkalmazhatóság hi­ánya miatt a szabadalmi törvény 5. §-ának (2) bekez­dése alapján az emberi vagy állati test kezelésére szol­gáló gyógyászati eljárások (methods of treatment by therapy), különösen- a csíravonal génterápia,- a szomatikus sejt génterápia,- bio-gyógyszerészeti vagy más olyan hatóanyag fel­­használásán alapuló gyógyászati eljárás, amely köz­vetve genetikai változásokat okoz. iv) Nem szabadalmazhatok az ipari alkalmazhatóság hi­ánya miatt a szabadalmi törvény 5. §-ának (2) bekez­dése alapján az emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárások. v) Szabadalmazhatok az ál latok génmanipulációj ára vo­natkozó eljárások, amelyeket nem gyógyászati vagy diagnosztikai célból végeznek, így az állatkísérletek vagy kísérleti célból végzett tesztek, kivéve ha az al­kalmazott eljárás a törvény 6. §-a (2) bekezdése alap­ján közerkölcsbe ütközik (lásd f) pont). Törvényünk 6. §-ának (2) bekezdése alapján az emberekre vonat­kozó bármely génmanipulációs eljárás ki van zárva a szabadalmazható találmányok köréből. vi) Nem szabadalmazhatok törvényünk 1. §-a alapján az olyan lényegében biológiai eljárások, amelyeket ter­mészetes keresztezéssel végeznek. Szabadalmazható viszont az eljárás, ha annak során em­ber által végzett műszaki beavatkozás történt, ha ez sze­repet játszik a kívánt eredmény elérésében és ha az eljárás legalább egy lényeges műszaki lépéssel jellemezhető. A fenti eljárásokra vonatkozó találmányok esetében nem jelent különbséget a szabadalmazhatóság szempont­jából, hogy az eljárás emberre vagy állatra vonatkozik, kivéve a v) pont szerinti különbségtételt. c) Törvényünk a génterápiát gyógyászati kezelési eljá­rásnak tekinti, és mint ilyen, az ipari alkalmazhatóság hi­ányában nem szabadalmazható (lásd a b) iii) pont). Szaba­dalmazhatok azonban a génterápia útján előállított bio­gyógyszerészeti termékek ( például a genetikailag módo­sított sejtek). d) A törvény 2. §-ának (4) bekezdése és 5. §-ának (2) bekezdése szerint az alkalmazási eljárástól függetlenül (notwithstanding the absence of process patent protection for that use) szabadalmazható egy új és nem nyilvánvaló (a technika állásához nem tartozó) ismert anyag alkalma­zása terápiás vagy diagnosztikai célból ember vagy állat vonatkozásában. Ez esetben a szabadalmat a termék alkal­mazása formájában lehet igényelni. e) Szabadalmazhatok a b) iij-ivj pontokban tárgyalt se­bészeti, gyógyászati kezelési vagy diagnosztikai eljárá­sok, ha azokat nem az élő emberi vagy állati testen hajtják végre; így szabadalmazhatok az emberi vagy állati testből eltávolított szövetek vagy testnedvek kezelésére vonatko­zó, illetve az ezeken végzett diagnosztikai eljárások, amennyiben ezek a szövetek vagy testnedvek nem kerül­nek vissza ugyanabba a testbe. (Például, szabadalmazható a vér tárolhatóságát javító kezelés, de nem szabadalmaz­ható a dialíziskezelés, melynek során a vér visszakerül ugyanabba a testbe.) Szabadalomképesek azok a diag­nosztikai eljárások is, amelyek az élő emberi vagy állati test állapotával kapcsolatos információszerzésre, adat­gyűjtésre vonatkoznak, abban az esetben, ha ez nem köz­vetlenül terápiás célból történik, és ha az így szerzett in­formáció csupán olyan közbenső eredmény, amely önma­gában nem teszi lehetővé annak eldöntését, hogy milyen kezelést kell alkalmazni (pl. vérnyomásmérés). f) A találmány nem részesülhet szabadalmi oltalomban, ha közzététele vagy hasznosítása a közrendbe vagy a köz­erkölcsbe ütközne; a hasznosítás nem tekinthető a köz­rendbe ütközőnek pusztán azért, mert valamely jogsza­bállyal ellentétben áll (törvény 6. § (2) bek.). A közrend és a közerkölcs fogalma jogrendszerünk alapvető - társa­dalmi-jogi berendezkedésünk meghatározó értékrendjét kifejezésre juttató - intézményeit és elveit foglalja magá­ba. Ebbe a körbe lényegében ugyanazokat a jogszabályi rendelkezéseket kell sorolni, amelyek a nemzetközi gya­korlatban is ide tartoznak. E közrendi szabályok hatósági alkalmazása tekintetében lásd a) vi)—vii) pontokat, e kér­désekben konkrét bírósági döntések nem merültek fel. g) Az a) és b) kérdésekben adott válaszokhoz képest nincsenek további kizárások, illetve oltalomszerzési aka­dályok. Általános szabadalmazhatósági feltételek és eljárások h) A szabadalmi törvény szerint iparilag alkalmazható a találmány, ha az az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható (törvény 5.§ (1) bek.). Az ipari alkalmazhatóság szempontjából az ipari jelleget a Párizsi Uniós Egyezmény 1. cikkelyének (2) be­kezdése értelmében azonban a lehető legtágabban kell ér­teni. A törvény értelmében az ipari alkalmazhatóság a ta­lálmány ismérve, a megoldott feladatnak azonban nem kell feltétlenül az ipar területére esnie. így oltalomban ré­szesülhetnek a biotechnológiai úton előállított gyógyásza­ti termékek is. Az emberi vagy állati test kezelésére szol­gáló gyógyászati eljárásoknak az ipari alkalmazhatóság szempontjából való megítélésére a b) iii)-e) pontokban kifejtettek az irányadók. Szabadalmazhatok az emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati eljárások­ban alkalmazott új anyagok (vegyületek) és keverékek, továbbá egy ismert anyag vagy készítmény alkalmazása, ha az korábban gyógyászati kezelés céljára nem volt fel­tárva (első indikáció). Szabadalmazható végül ismert anyag vagy készítmény alkalmazása, ha az anyag vagy keverék feltalálói tevékenységen alapuló további gyógyá­szati alkalmazásra vonatkozik (második indikáció). A tör­

Next

/
Thumbnails
Contents