Tanítóképző Intézeti Tanárjelöltek Apponyi Kollégiuma - ülések, 1946-1948

1946. február 14.

a Tanitóképzőintézeti Tanárjelöltek Apponyi Kollégiuma szakvezető tanári karának 194^. évi február hő 1*4-én déli 12 órakor a Főiskola igazgatói -irodájában tartott 3. rendes értekezletéről. Jelen vannak: Dr.Eperjessy Kálmánnak az Apponyi Kollégium igaz­gatójának elnöklése alatt hr.Somogyi József, Dr.Eperjessy György, Qr. Szőkefalvi Nagy Béla, Dr.Kesselyák Adorján, Dr.Budó Ágoston, Dr.Szálai István, Dr.Aldob'lyi Nagy Miklós, Dr.Csefkó Gyula szakvezető tanárok, Nacsa Mária Adalberts és Dr.Katona Miklós tan-'tóképzőintézeti igazgatók. 1. Elnök üdvözli 3 megjelenteket és az ülést megnyitja. 2. Elnök ismerteti a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumból érkezett hivatalos iratokat; a/ A VKM. 47.189/41945. V.Ü.O.számú rendeletével az iga­zolások tárgyában intézkedik. b/ A 46.177/1945. V.ü.o. számú re de letéve! 12 Apponyi kollégiumi tag felvételéhez hozzájárul, s egyben érte­sít,hogy az egy éves tanulmányi időt megszünteti, s jelen tanévtől kezdve visszahelyezi a két éves tanul­mányi időt. c/ Az 51.488/1945. V.ü.o. sz. rendeletével az előadói tiszteletdijak, nem főfoglalkozású tíszteletdijak és működési pótdijak husszoros, illetőleg 30 szoros fel­emeléséről intézkedik. d/ Az 50.075/1945. V.ü.o.sz.^rendele tével az Apponyi Kol­légiumi tagok szakvezetését az 1945/46 t név I. felé­re jóváhagyja, s egyben tudomásul veszi, hogy a didak­tikai gyakorlatok vezetésével Nacsa M.-Adalbert«, il­letőleg Katona Miklós igazgatók bízattak meg. e/ A 61.825/1945. V.ü.o. számú rendeletével a tisztelet- dijak és működési p'tdijak újabb felemeléséről intéz­kedik. f/ A 74.701/1945. V.ü.o.sz.ámu rendeletével a szegedi rk.tanitóképzőintézeti tanárok státusrendezése ügyé­ben véleményes javaslatot kér, s tájékoztatás végétt a Csanádi püspök ur beadványának másolatát megküldi. g/ A 60.332/1945. v.ü.o. számú rendeletével 7 Apponyi kollégiumi tag pótfelvételéhez hozzájárul. h/ A VKM. 77.330/1945. V.ü.o.számú rendeletével az óra és tiszteletdijak novemberi szorzószámár ól intézkedik. i/ A VKM. 10.485/1946. X.ü.o. sz. rendeletével a háborús károk adatairól jelentést kér.’ j/ A 70.526/1945. V.ü.o. számú rendeletével intézkedik Urbancsek János tan-'tóképzőintézeti tanár oklevelének szoros kivételképpen való kiadásáról. k/ A_17.186/1946. v •ü.o. számú rendeletével a szegedi Eötvös L'ránd Kollégium Apponyi Kollégiumi tagokkal való ki­

Next

/
Thumbnails
Contents