Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1937-1938

1937. szeptember 22. I. rendes ülés

r V munkájához hozzákezdene - mondják el a Magyar nemzet mindennapi imáját, a "Magyar Hiszekegy "-et. A tanácstagok helyükről feláll­va, elmondják a "Magyar Hiszekegy­et, s ezután az elnök az 1937-38. tanévi I.rendes tanácsülést rectori terveiről tájékoztató következő be­széddel nyitja meg. 1. 127/1937-38.E.T.szám.- "Tekintetes Egyetemi Tanácsi Midőn van szerencsém az 1937- 38.tanév I-ső rendes tanácsülését meg­nyitni és a Tanácstag Urakat őszinte tisztelettel köszönteni, arra hivat­kozva, hogy az egyetemi Tanács az e- gyetem legfelsőbb kormányzati szerve, melynek hatáskörébe az egyetem tes­tületi, közigazgatási és a karok kö­zös ügyeinek tárgyalása és intézése tartozik, méltóztassanak megengedni, hogy én, mint ennek az illusztris kormányzó testületnek a vezetésére az 1937-38.tanévre megválasztott és megerősített Rector, a tekintetes Tanács előtt kijelenthessem, hogy a Tanács véleményét minden fontos kor­mányzati kérdésben ki fogom kérni- 2 ­r i

Next

/
Thumbnails
Contents