Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1936-1937

SZEGED_SZTE_Tanacsi_1936-1937_1 - 1936. szeptember 23. I. rendes ülés

vett ügyek tárgyalására, hogy a rec­tori hivatal ügymenete iránt érdeklő­dő tanácstagok a hivatalban vezetett iktatókönyvből annak megtekintésével szerezhetnek tájékozódást. 2. 2042/1935-36.E.T.szám. Az el­nök jelenti, hogy a m.kir.vallás- és kö zoic tatás ügyi Miniszter Ur 22.714/ 1936.IV.szám alatt kelt leiratában ár. Erdélyi László egyetemi ny.r.tanárnak a m.kir.Ferencz József-Tudományegyetem rectorává-, továbbá ár.vitéz Surányi- Unger Tivadar egyetemi ry .r.tanárnak a jog- és államtudományi kar dékánjá­vá-, dr.Miskolczy Dezső egyetemi ny. r.tanárnak az orvostudományi kar dékán­jává-, dr.Várkonyi Hildebrand egyetemi ny.r.tanárnak a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékánjává-, dr. Szentpétery Zsigmond egyetemi ny.r.ta­nárnak a mathematikai- és természet­tudományi kar dékánjává, s végül dr. Rusznyák István egyetemi ny.r.tanár­nak az orvostudományi kar jegyzőjévé az 1936-37. tanévre történt megválasz­tását jóváhagyólag tudomásul vette és • • nevezetteket e tisztségükben a mondott idő tartamára megerősitette. Tudomásul szolgál. 2,-

Next

/
Thumbnails
Contents