Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1936-1937

SZEGED_SZTE_Tanacsi_1936-1937_1 - 1936. szeptember 23. I. rendes ülés

elnök bemutatja a m.kir.vallás- és közoktatásügyi Miniszter Urnák 21867/ 1936.IV.számú leiratát, melyben ar­ról értesíti a Tanácsot, hogy'előter- jesztésére a Kormányzó Ur Ő Főméltó­sága udapesten, 1936.évi május hó < 23. napján kelt legfelsőbb elhatáro­zásával dr.Tomcsik Józsefnek, a magyar királyi Országos Közegészségügyi In­tézet igazgatójának, a m.kir.Ferencz József-Tudományegyetem volt nyilvános rendkívüli tanárának egyetemi tanári működése alatt az orvosképzés és a tudományos szakirodalom művelése te­rén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi nyilvános rendes tanári cí­met méltóztatott adományozni. * .. . " • 4. 2118/1935-36.E.T.szám. Az -elnök bemutatja a m.kir.vallás- és közoktatásügyi Miniszter .Urnák 24926/ 1936.IV.számú leiratát, melyben ár- ■ ról értesíti a Tanácsot, hogy előter­jesztésére a' Kormányzó Ur Ő Főméltó­sága Budapesten, 1936.évi-julius hó 28.napján kelt legfelsőbb elhatározd­1966/1935-36.E.T.szám. Az

Next

/
Thumbnails
Contents