Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1954-1955

1954. 10. 01. 1. rendes kari ülés

8553-1/11-1954*jksz. J 6 g y z ő k ö n y v_. Készült a SzegecU Tudományéuyeteiib Allara- és Jogtudományi Karának 1954. október hó 1-én d,u. 1/2 4 órakor megtartott Ii' rendes kari tanácsüléséről* Jelen vannak: Kovács István dékán, elnök. Anta Iffy György, Bonis György, Búza László. Halász Aladár. Horváth'Hébert, Martonvi János, Perkiró József, Pölay diemér és ' Sohultne-isz Emil tanszékvezetők, Csonány László a : pártalapszervezet titkára, Simonyi Sándor a DISz- • ••• • szervezet• titkára, Mu'csi József vezetelektor, Hbrfáth . Zsikó László a Szegedi Tud önánye gye t em- S zB« elnök- helyettese, Gyarmati Sándor' osztályvezető, Bereoz alezredes, a katonai tanszék képviselője, Molnár János -megyei ..bírósági bíró, Tóth Péter a mari - izmus-le ninizmus " tanszék' .képviselője és Bérezi Imre kari .előadó, Jegyzőkönyvet vezeti: Bérezi Imre kari előadó. Elnök üdvözli a megjelentéM-fcét, kilón a katonai. tanszék, a menyei bíróság, a szakszervezeti bizottság képviselőit, valamint LIucsi elv­társat, a kari idegen nyelvű lektorátus vezetőjét, aki először jele­nik meg. a kari. tanácsülésen. , g- - fi. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Pólay Elemér és Pertiró József professzorokat, elvben be jelenti, hogy a gazda.sági rektorhelyettes más irányú 'elfoglaltsága miatt csak később jelenik meg. a tanácsülésen. Elnök ezután a napirend előtt a következőket" adja elő: •Napirend előtt bejelentem, hogy.az.Oktatásügyi Miniszter 14.855/1954. sz* döntésével Búza László elvtársat saját kérésére 1954. évi augusz­tus 15—i hatállyal a dékáni teendők ellátása alól felmentette és egy­ben - á Kar junius lo-én- tartott kari ülésen hozott határozatával összhangban - engem dékánná kinevezett* Búza László elvtárs három éven .keresztül vezette a Kar munkáját. Ez- a három esz tends, ige a., komoly-és fele lősségtéljes feladatok me _ való­sítását hárította a Kar vezetésére. Búza elv társ'.dékáni működésének ideje alatt alakult ki az ujtipusu egyetemi oktatás. Ez alatt az idő alatt raktuk le Karunkon is a szocialista egyetemi oktaMso^lápiáit.. Működése jelentős, mértékben segítette, hogy a munkás-paraszt Inz idő ^ alatt vették birtokba Karunkon is az egyelemei* Kialakultak az uj ok­tatási módszerek. Alapvetően megváltozott á tanszéki munka abban az irányban, ho0y alapos, mély tárgyismerettel: vértezze fel a hallgató­kat és ugyanakkor egyéni adottságaikhoz mérten maximális..segítséget nyújtsona tananyag, elsajátításához is* Búza elvtárs hároméves dékáni működése alatt a legmesszebbmenőkig biztosította ezeknek a feladatoknak megvalósítását* Együtt élt a-1

Next

/
Thumbnails
Contents