Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1951-1952

1951. 09. 05. 1. rendes ülés

- a Zlfivsér tanszékvezető intézeti ,tÁ járnék n polgári jogi t«nszékre ténnaékvesHo egyetemi layilvánoB rendes tanárrá leendő kinevezésé-. tárgy Sinn, , ól$sy Elemér. 1915, en a t&i 13-án -z, il­letett Somborban. í'öaápiSKolal ..tanulmányéit- minft- vág Is' aainjelcs eredménnyel o ffiiokólál Jca.thoiikaiö giffinialöíssb«» végezte* fer'ettslgi^ éa görög Wegé­szítő érettségit 1933, iuliueiban tett, kitünte­téses eredménnyel, Től.akolel.- tanulmányait © mis- kólói evangélikus jogakadóBiión végezte és felná- hérom alapvizsgáját kitüntetéssel t<-ttr le. JSÍnt joghallgató .pályadlest nyert a római jogbél ét joghhllgótó éveiben jelent meg első cikke " !&l- murábbi törványgyüjteraényeinok bontót jj-ega/’ a- “Iskoíci •Tcgdazélet könyvi írében. Peptrolígiel tanulmányaidat is vé^sett ö " X régi igyiptcm öntöaőkultnxája * öltben publikált cikke s " Föld- gömb " oimü folyóiratban jelent áeg, 'ismlndayai- nek részben kitüntetéses, rég*bon +r:<hangú ered­ménnyel történt befejezése után 1937-ben a péasi íüdon;inyc"£yetemen. a jo- tudományok, 1938~bfm as állemtudoftányok doktorává avatták. Jogtudori ér­tekezése rt A datio in aolutusj n volt, a--«ly nycn- tatésb&n ia megjelent a Aiakolei Jogaásóiét könyv társban, ,U lem t ud ősét® i értékesbe ééRfc tárgy át a statisztika köréből választott?: , ' lé, »Irtox- megosglás, népsűrűség 6 b népsteporodás Bordoö- i»«gye nezőcaáti járásában.w; ami ugyancsak meg­jelent a Liskoloi Jojiézélet kiadványai között. A jogtudor! fokosat raegsseraéae után az ügyvédjelöltek név jegyzékébe vétette fel »agát és ügyvéd j elölt! joggyakorlatot folytat vitt, majd róaái jogi tanulásainak folytatása vé­neit Berlinbe utazott és a?.ottani hidouány- égyeteag. jogi karán az 1937-30. tanév nyári ásom ee-zt erében rúasi jo gtörtá ne te t h all Jistot t •r, Xosofcaker' $&, • . 2bí lob rend prof sószóróknál, iíeJLlgatto ezenkívül • v.. lombart professzorivá: *• Gazdaságtörténet M óimén meghirdetett kollé­giumát ia, • ■ • . '■ f’• Berlini tanulmányai idején irtó meg 11 Az atyai hatalom intézmény inek alapvonalai a ro- .jra.l jogban ** és * A kamat a rónai jogbor ** oi­mü tanulmányait, ®elyek'ugyancsak' a ílskolol Jogáazélet kiadványai között jele .itek meg, : • 1S30, év július,jűtél a szolnoki törvény­széknél joggyakorlatot folytat ott, s honnan 1939. év. májusiban kérelmére a rniskoloi tör- - vény székre helyezték át, 1940. angus«tus ha­vában M •debreceni Ítélőtáblához nyert beosz­tást, •■-.int tanáé «jegyző. Azután bjjrá-«ági jegy- 8" v í, t, itkrrá, írva já 194 •-. . ^wími4i!^v reoeni jlr.lábiréa %hoz j^rásbirévá nevezték ki. 7, minőségben szolgált 1945, junius .hevéig, . Az egy sógea ügyvédi és bírái vizsgát 1941. - r juliúa 9,-én tett© le , az ©gjlk felét dicsére­té a, ». másik félét kitüntetéséé .eredménnyel, 1944-ben jelent iaeg n A pi i«tor szere e a rántslmaáánjog fejlőd őzében ’’címmel pub­likált tsrjedelrsee dclgozatn, Említett publi­kációja alapján e debreceni ti; tömény egyetek

Next

/
Thumbnails
Contents