Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1951-1952

1951. 09. 05. 1. rendes ülés

3 • Jog- 4fl »tudományi kara"4 rimái Jog történe­te.” o. tárg körből egyetemi mag'ntanárré képe Bi­tet te ée e képesítést a valide éa közoktatéai mi­niszter a S8876A94G. 71. az, alatt jóváhagy »lag tudomásul vette. 1945. Júliusában saját kérelmére a ©iskolai törvény»»ékhez nyert ItJ elyeséaí.# mint törvényszé­ki kire. 1945. szeptember havit,öl mint a romi jog, előadója működött a miskolai j<$ akadémián a o. ny. rendel vili majd 1948-t 1 o.ny .rendes j ck- ' akadémiai te cári M'ncaégben ellátta a.te t au az ékkel kapcsolatod Öse«es tanári teendőket! előadásokat, gyakorlatokat, kollokviumoké. t., alapvizsgákat és • ”d praetori jog” ólaméi jaellékallögimot is adott elő. 1949, »September 1.-én mint bird w szege­di taegyei bÍrósághoz kapott beosztást éa egy­ben a kttltuaftko' raányzat megbiate egyetemünkön ti rémei jogi ianazék vezetésével. 1950. as»p- t «esberébor t ^n«B ékve a®r.5 intété ti tanárrá ne­veztetett ki ás o r&r»ei jogi tenes éken kívül & polgári Jos II. tanaaék teendőit lu ellátta. Mőu, 1 gye rvaak atyja * Megjelent tanulmányai; 1. yinyvolakban* r ö&tio in aolutum. / 18 olo, 1930. 50.ólé./ us atyai hot alom l&tés&éiurének alap­vonalai a rónai jogban, f Illskolo, 1940. 83, Gl:u/ A nemzeti szociallata jogf elfogás 4« a római jog. / lliakola, 1939. 88. o,/ Kamst a római jo ^an* / Miakolo, 1948. H4. aprebetüo old,/ á praetor as «rep« # rimái mgán jog fej­lődésében. / Kisfcolo, 1944. Iéö# o d./ £. Cikkei: < A régi i’gyptom öntöz"kultúrája a. papy- ruspls anyagában. / Pöldgömb, o. folyó­irat, Bi'.fe! 1.7 Hamarabbi t Örvénygyij%m ényeiaek bün­tető jOjRö. / »lel Jogászéi* t, 1936. . c ./ 3. Könyvislertet éaei: Személyitől:" a keresztény eszmék ha - táss a rémi jogra,” / IClskoloi Jogi sz­élet, 1940. kfc. 3 old./ Hellebraudtól: " Arbcltsreohtliohes in den Zenon-Papyri .*/ Lián ölei Jogaszá­lét, 1939. kb. 3 o d./ 4. *önyv «lakban mag jel «nt publikációi* st at i ea ttkáb Cl; a füldblrtokrsesoaalás, népsűrűségéé népim apór üd-ís,' / Hifik aló, 1936. 50 o./ M'n publ Ikráit de Xgoz otai I. a rónai jogból: 1. ■-■ .3? ez re e nó-na tins- aj ni dareflíbua^/VSae- sd, < 0T ? ' . . ' «at keretében rámutat arra,.hogy Horné u- ralkodó osztálya hogyan bizt ősit in ma­ga réazére e jog eszközeivel.-prdvilé- gizlit helyzetet az adásvételi «lep-

Next

/
Thumbnails
Contents