Szegedi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1946-1947

1946. 09. 04. 1. rendkívüli ülés

9/1946-47.jk.szám Jegyzőkönyv a szegedi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának 1946. évi szeptember hó 4-én /szerdán/ d.u. 5 órakor a Kar üléster­mében megtartott I. rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Dr. Schneller Károly e.i. dékán, elnök, Dr. Balás P / Elemér, Dr. Székely István, Dr. Boér Elek, Dr. Mar- tonyi János és Dr. Bibó István ny.r.tanárok. Dr. Schneller Károly dékán meg­nyitja az ülést, a nyári szünidő u- táni első találkozás alkalmából me­legen üdvözli a Kar tagjait és fel­kéri dr. Martonyi János ny.r.tanárt a jegyzőkönyv vezetéeére. Megállapít­ja» hogy dr. Csekey István ny.r.ta­nárnak Karunktól pécsi működésére va­ló tekintettel történt szabadságolá­sa az elmúlt tanév végével lejárt és minthogy tőle újabb szabadságkérés nem érkezett, a mai kari ülésről i- gazolatlanul van távol. Bejelenti, hogy a Magyar Köz­társaság ülnöke folyó évi jalias hó 22. napján kelt elhatározásával dr. Bibó István miniszteri osztályfőnök, egyetemi m.tanárt a politika tanszé­kére nyilvános rendes tanárrá nevez­te ki. A kari ülésen elsőizben meg­jelent dr. Bibó Istvánt a következő szavakkal üdvözli: "Professzor ür! Meleg szivvel üdvözlöm Profesz- szor Urat abból az alkalomból, hogy először jelent meg közöttünk, mint ügyetérnünk újonnan kinevezett rendes tanára. Ezzel egy, a tudományos ku-

Next

/
Thumbnails
Contents