Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1935-1936

1935. szeptember 7. I. rendkívüli ülése

1 Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi Karnak 1935.évi szeptember hó 7.-én tartott I. rendkívüli üléséről. f Jelen vannak: dr. Tury Sándor Kornél egyetemi ny.r.tanár, e.i.dékán elnöklete alatt: Dr.Polner Ödön, dr.Kiss Albert, dr.Ereky István, dr.Buza László és dr.Horváth Barna egyetemi ny.r.tanárok,utóbbi úgyis, mint jegyző- könyvvezető . Igazoltan távol : Dr.Menyhárth Gáspár, Dr.Heller Erik, Dr.Iványi Béla, dr.Csekey István és dr.vitéz Surányi-Unger Tivadar ny.r.tanár urak. Elnök üdvözli a megjelente­ket és most, midőn a kar ülésén első Ízben viseli az elnöki tisz­tet, ismételten megköszöni a karnak azt a bizalmat, amelyet dékánná választása alkalmából részére elő­legezni szives volt­Örvendetes tudomásul szolgál. Elnök különösképen köszönti dr.Polner Ödön és dr.Kiss Albert professzorokat ­Dr.Polner Ödönt a vallás­f és közoktatásügyi miniszter ur a f.évi julius hó 1.napjával kezdő­dő hatállyal nyugállományba helyez- te. A Karnak a miniszter úrhoz ko­rábban intézett arra a felterjesz­tés éré,amely Polner Ödönnek helyet­tesi minőségben való megerősítését kérte,Önagyméltóságától mindezideig döntés nem érkezett. Elnök a kar

Next

/
Thumbnails
Contents