Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - Tanulmányi Bizottsági ülések, 1948-1949

1948. november 5., I. rendes ülés

Az elnök megkérdezi,vaj jón nem a félév kdßedelmes kezdete okozza-e a nehéz- s é^ekö"fc? A bizottság Megállapítja,hogy ez a hely « - zet forog fenn, Huszák professzor felveti a félév meghosszabbításának gondolatát,Kifejti, hogy egyrészt az első évfolyamon uralkodó helyzet teszi ezt a meggondolást pillanatnyilag aktuálissá,ugyanakkor azonban elvben is megengedhetetlen az,hogy az egyetemi tanév csak 5,maximum hat effektiv hónapból álljon,a többi időt pedig a hallgatóság elfecsérelje.Ma,amikor az üzemek munkásai, a mezőgazdasági dolgozók és a haladó értelmiségiek megfeszített munkával, munkaversenyben épitik újjá aís országot,megengedhetetlen,hogy éppen egye­temeinken az esztendő felében szüneteljen a munka,Áz egyetem érdeke te­hát a tanulmányi idő,s ezzel kapcsolatban konkréten a mostani félév meg­hosszabbítása, mert ez azt .jelenti,hogy egyrészt többet tudunk tanulni és tanútani,másrészt a rendelkezésre állé bővebb idő lehetővé teszi a minőség emelését is,megóv ugyanekkor az annyira káros túlterhelésétől mind a hall­gatóknak mind a tanszemélyzetnek, Hetényi professzor kifejti azon véleményét,hogy az előbb említett célt úgy is el lehetne érni,ha az első félév változatlanul hagyása mellett a második félév kezdődne korábban és azt hyujtanán1 meg. Huszák professzor válaszában kifejti,hogy ez a megoldás hátrányos az anyag eloszlása szempontjából,mert amellett,hogy év végén szigorlatok vannak, a•hallgatóságnak kötelező kollokviumokat is kell tennie,s ha túl sok anya­got engedünk összehalmozódni a második félévre azzal,'hogy ezt az elsővel szemben aránytalanul megnyíljtjük,a vizsgák sikerét veszélyeztetjük. A Bikán részletes javaslatot tesz az első félév meghosszabbítására,mely szerint a tanulmányi idő 14 napos karácsonyi megszakitással 1949#január 25**ig tartana, ezután kezdődnének a kollokviumok és a második félév február II.hetében venné kezdetét.Ezen a módon hathatósan meg lehet akadályozni a II.félév anyagának £k±xx egészségtelen felszaporodását, A bizottság a javaslatot elfogadja. Aß ügyrend első pontja keretében Tanos Béla oh. a kémia és fizika oktatás­ról számol be.Mind a két tárgy oktáx’sa tanulácsoportokban történik,mely­eknek beosztása ugyanaz,mint az anatómia-szövettan csoportoké csak a ve­zetők mások.A két tárgy oktatására 10-10 éra áll rendelkezésre,melyből két óra professzori előadás a többi nyolc p*edig tanulóköri előadás,demonstrálás kísérletezés és a felvetődött problémák megbeszélése.A tanulóköröket mind­két intézetben diplomás azisztensek vezetik,akik közül azonban nem mindegy­ik egyetemi alkalmazott,s díjazások a Minisztériumon,keresztül még nem nyert elintézést.A továbbiakban beszámol az első évesek tanulmányi fejlődé­sének ellenőrzéséről,mely úgy lett megoldva,hogy a hallgatóság mind a négy főtárgyból havonként ellenőrző dolgozatot ir. A Dékán kifejti,ügyélni kell arra,hogy a kikérdezéses rendszer ne fajuljon katekizmus-szerűvé, • x Huszák professzor felveti a kérdést,hogy vájjon nálunk nem túlzott inéretü- e az anatómia anyag? * • • ■ iietényi professzor elmond ja, hogy külföldön sok helyen funkcionális amto- miát tanítanak,aminek esetleges magyarországi bevezetését meg lehetne fon­tolni; eddig egyedül pécsit történt ilyen irányú próbálkozás. gagy tanár a gyakorlati,klinikai vonatkozások kiemelésével kívánja változa­tossá tenni az anatomia-oktaiást, . ' 1 Tanos Béla ehhez kapcsolódva beszámol arról,hogy xx&k a fizika oktatásában 1 is nehézséget okoz az a körülmény,ho^y jelenleg nincsen körvonalazva,mit kell.orvosi fizikán érteni,igy az előadások tárgya ma sem különbözik a múlt; "tol o A Dékán kifejti,regi kívánsága a Karnak külön orvosi fizikai tanszék fel­állítása, mely egyszer-s mindenkorra megoldaná ezt a kérdést. Hetényi és Issekutz processzorok hangsúlyozzák annak fontosságát,hogy az or­vosi fizika kereteben valóban csak az orvosilág fontos vonatkozásai kerüljél, nek előadásra a fizikai tudomány egészének. A Dékán javasolja,hogy Tanos Béla oh.mint a Medikus Köt szakoktatási fele- *5 lose a legközelebbi bizottsági ülésre tájékozódjon a fizikát előadó Frőhlicr

Next

/
Thumbnails
Contents