Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsülései, 1940-1941

1940. szeptember 25. I. rendes ülés

1 I. rendes ülést megnyitja. Úgy érzi, kötelessége volna azokról a tennivalókról és tervekről tájékoztatnia az egyetemi tanácsot, amelyeknek megvalósítását ebben a tan­évben célul tűzte ki maga elé, azonban Kolozsvárnak, az egyetem ősi székhe­lyének az anyaországhoz történt vissza­térése folytán olyan nagy változások előtt állunk, amelyek miatt mindaddig nem nyilatkozhatik, ameddig a törvény- hozás intézkedései, majd pedig ezek alapján a miniszter ur rendelkezései ismeretesekké válnak. Tehát azokat kell először bevárni és csak azután lehet majd intézkedni. Az elnöklő rektor bemutatja az egyetemi tanács tagjainak azoknak az ügydaraboknak összefoglaló kimuta­tását, amelyek 1940. junius 28-ától szeptember hó 25-ig a rektori hivatal­ba érkeztek. Az elnöklő rektor bemutatja Fritz Schweickert német csereösztöndi- jas orvostanhallgatónak, aki egyete­münknek az 194C. évi nyári félévben volt hallgatója^,hozzáintézett beadvá­nyát, amelyben hálás köszönetét feje­zi ki, az egyetem összes illetékes 2

Next

/
Thumbnails
Contents