Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1943-1944, Kolozsvár

1943. szeptember 7., I. rendkívüli ülés

37/1948-44 bksz. * . v / 7 a * -J - \ . .. A kolozsvári m. kir. Jerenc József-tudományegyetem bölcsészet-,nyelv­ás történettudományi Karának 1943. szeptember hó 7.-án délután 5 óra­kor tartott I. rendkívüli ülésének JB&nŐKÖIíTfi, Elnök: dr.ERIS2Ói* GYÖRGY ny.r.tanár, e.i.dékán. Jegyzó: dr.SZILÁGYI LÖRÁSD ny.rk.tanár. Jelen vannak: dr.MÉSZÖLY GEDEON prodákán, dr.MÁLNÁSI BARTÓK GYÖRGY; dr. TÁRKONY I HILDEBRAND, dr.ROSKA MÁRTON, dr.KOSZÓ JÁNOS, dr.SÜLIGA SZILÁRD ny.r., dr.HANTOS GYULA, dr.BARÁTH TI30R, dr.SZABÓ T.ATTILA ny.rk.tanárok. Távolmaradásukat kimentették: dr.ZOLNAI BÉLA, dr.VÁRADY BIRS, dr.BELVIiíGZI TAKÁTS ZOLTÁN, dr.GYÖRGY LAJOS, dr.RÁSONYI LÁSZLÓ, dr.MÓDl MIHÁLY ny.r.tanárok, dr .BABÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ magántanár. Elnök üdvözölve a megjelenteket s megállapítva a határozatképessé­get, az ülést megnyitja. / 1 ' C 4 ’ V -l.sz. Elnök bejelenti, hogy dr.TÁRADY IMRE ny.r.tanár bemu­tatta a m.kir. vallás- ás köz­­oktatásügyi Miniszter Ur közvet­lenül hozzá intézett 15.158/1943 ein.0.számú leiratát, mely sze­rint a folyó tanévben tanszékét újból elfoglalja. Szolgál örvendetes tudásul. Elnök javaslatára a Kar köszöne­tét fejezi ki dr.TAMÁS LAJOS ny.r, tanárnak azért, hogy nagyarányú A M, KIR. FEREHG JÓZSIH?«-TUD0MÁRYEGYET3M bölcsészet-, nyelv- ás törté­net tudományi Kara. Kolozsvár, Farkas-utoa 1 sz. **«=*»**■***

Next

/
Thumbnails
Contents