Lóczi Lóczy Lajos: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. kötet - A Balatonnak és környékének fizikai földrajza. 1. rész: A Balaton környékének geológiája és morfológiája, 1. szakasz: A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1913)

Előszó

ELŐSZÓ. 4BBAN a feladatban, amelyet a Magyar Földrajzi Társaság tizennyolcz / \ évvel ezelőtt a Balaton tavának tüzetes megismerésére maga .JL elé kitűzött, jelentékeny pont volt a Balaton keletkezésének kipuha­tolása. Ez nyilvánvalóan a geologiának közvetlen hatáskörébe tartozik. Nem látszott szerfelett nehéznek a Balaton megszülemlését meg­ismerni, mert hiszen a Balaton környékét a m. kir. földtani intézet már harmincz évvel ezelőtt részletesen tanulmányozta és geologiai térképét az egész túladunai régió keretében kiadta. 1 A Balaton északnyugati partja felett végig nyúló hegyvidék nagy részének mezozoikumát pedig Nagysuri BÖCKH JÁNOS klasszikus mun­kában írta le. 2 Ugyanakkor a balatonvidéki bazaltokról HOFMANN KÁROLY írt kimerítő és nagytudományú ismertetést. 3 Ezen jeles munkálatok birtokában nem is terveztük kezdetben azt, hogy valami lényegesen pótló bejárást végezzünk geologiai tekintetben a Balaton körül. A tókörüli vidéknek geologiai jellege olyan munkákban volt letéve, amiket tudományos értékükre nézve egyéb, Magyarországról megjelent munkák azóta sem szárnyaltak túl. Az említett geologiai munkák segélyével könnyűnek látszott a Balaton környékének szerke­zetét kibetűzni és azokat a vonalakat megállapítani, a melyek szerint a Balaton mélyedése alakult. Vizsgálataim, amelyeket a szerkezeti vonalak kinyomozása érde­kében meglehetősen későn, egyéb limnografiai kutatási irányok szerve­zése és megindítása után kezdettem el, csakhamar meggyőztek arról, 1 Magyarország részletes geologiai térképének 1 : 144000 mértékű D 9, D 1 0, E 8 > E,„ E 1 0, F„, F 9 jelű lapjain. 2 A Bakony déli részének földtani viszonyai ; M. kir. Földt. Intézet Evkönyve II. köt. 2. 1872. és II. köt. I. 1874. 3 HOFMANN K. : A Déli-Bakony bazaltkőzetei; u. o. III. köt. 3. 1879. I*

Next

/
Thumbnails
Contents