Somogy megye múltjából - Levéltári Évkönyv 38. (Kaposvár, 2007)

Varga Szabolcs: Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből (forrásközlés)

HORVÁTH MÁRK SZIGETI KAPITÁNY HAGYATÉKI LELTÁRA 1561-BŐL VARGA SZABOLCS (FORRÁSKÖZLÉS) Sziget várának a 16. század történetéről a közvéleménynek máig Zrínyi Miklós heroikus küzdelme jut először az eszébe. Ez természetes, hiszen a költő dédunoka által megénekelt harca mélyen bele­ivódott a romantikus közgondolkodásba, és a történetírásra is nagy hatást gyakorolt. Az 1566. évi ostrom eseményeire helyezte a fő hangsúlyt a város első historikusa, Németh Béla, 1 és Zrínyi Miklós kapitányságának történetét dolgozta fel évtizedekkel később Benda Kálmán is. 2 Szigetvár történetének következő monografikus feldolgozása 3 már igyekezett hangsúlyozni a Zrínyi előtti kapitányok erő­feszítéseit is, ám Szakály Ferenc 1981-ben írt műve hozta meg az áttörést e tekintetben. 4 O mutatott rá először, hogy az 1550-es évek kapitányainak, Dersffy Farkasnak és különösen Horváth Márknak voltak elévülhetetlen érdemei abban, hogy a várhoz adózó terület szisztematikus kiterjesztésével Sziget végvár a Dél-Dunántúl legjelentősebb bástyájává vált. A vár koraújkori történetéről írt leg­frissebb összefoglalásban magunk is igyekeztünk erre helyezni a hangsúlyt. 5 Sziget legismertebb kapitánya Zrínyi mellett az a Horváth Márk volt, aki 1556-ban sikerrel védte meg a várat egy nagyobb török ostromtól. Eletéről ennek ellenére keveset tudunk, és nagy számban fennmaradt levelezésének jelentős részét csak 1987-ben dolgozta fel Szakály egy kitűnő tanulmányában. 6 Néhány évvel később újabb források láttak napvilágot Horváth Márk kapitányságá­nak időszakából, amelyek a vár gazdálkodásának megértéséhez vittek közelebb. 7 Mindezek ellenére időről időre kerülnek elő újabb források Sziget történetéből, amelyek - bár nem rajzolják át az eddigi ismereteinket - ám mégis adalékul szolgálhatnak a téma jobb megismeréséhez. Az alább ismertetendő hagyatéki leltár a Horváth-Stansith család nagyőri levéltárában található. Ez nem ismeretlen a kutatók előtt, mert Iványi Béla már az 1910-es években feltérképezte azt, és eredményeiről később be is számolt. 8 Jobbára az itt talált források alapján írta meg a Horváth család vázlatos történetét, amelyet azóta is alapműként használnak az újabb feldolgozások. 9 Az eddig ismertetett szakirodalom alapján a következő életpálya vázolható fel. Márk valamikor az 1510-es évek elején születhetett a Zágráb megyei Gradée városában. A családjáról keveset tudunk, csupán egy 1557-ben kelt tanúvallatási jegyzőkönyv említi, hogy apja a Syrawych nemzetségből való Pzethai másképp Stansith György. 10 András nevű öccsén és György nevű rokonán kívül a család többi tagját nem ismerjük. 11 Egy 1547-ben, a topuszkói apátsághoz tartozó Zrchyczán felvett tanúvallatási jegyzőkönyvben ugyan megemlítenek a tanúk között több Syrawych előnevű tanút, ám a Stansithokhoz fűződő rokoni szálak nem bizonyíthatóak. 12 A család már a harmincas években átköltözhetett a bizton­1 Németh Béla: Szigetvár története. Pécs, 1903. 2 Benda Kálmán: Zrínyi Miklós a szigetvári hős. In. Szigetvári Emlékkönyv. Szigetvár 1566. évi ostromának 400. évfordulójára. Szerk: Búzsás Lajos. Bp., 1966. 15-56. p. 3 Sugár István: Szigetvár és viadala. Bp., 1976. 4 Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest, 1981. különösen 67-71. p. 5 Varga Szabolcs: A vár és mezőváros története 1526-1566 között. In. Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerk: Bősze Sándor - Bavazdi László - Szita László. Szigetvár, 2006. 45-88. p., különösen 81-83. p. 6 Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai. (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival 1556-1561) In. Somogy megye múltjából, 18. Kaposvár, 1987. SML. (továbbiakban: Szakály, 1987) 45-126. p. 7 Timár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1565. Pécs, 1989. (továbbiakban: Timár, 1989) 185-207; 215-340. p. 8 Iványi Béla: A graded Horvádi Stansith-család levéltára. In. Levéltári Közlemények, V. (1927.) (továbbiakban: Iványi, 1927) 245-253. p 9 Iványi Béla: A Grádeczi Horváth-Stansith család történetéhez. In. Közlemények Szepes vármegye múltjából, 10. (1918.) (továbbiakban: Iványi, 1918) 102-143. p. 10 Iványi, 1927. 245. p. 11 Iványi, 1918. 109. 2. Íj. 12 Laszowski, Emilij: Monumenta Habsburgica regni Croatiae Dalmaüae Slavoniae. Knjiga III. 1540-1554. (MSHSM XL.) Zagreb, 1917. 276. p. „Nobilis Joannes Syrawych memorat Ladislaum regem... Thomas Krayachych de Syrawyth, Petrus Syrawyth, Georgius idem..."

Next

/
Thumbnails
Contents