Somogy megye múltjából - Levéltári Évkönyv 38. (Kaposvár, 2007)

Varga Szabolcs: Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből (forrásközlés)

ságosabbnak tűnő Körmendre, és Márk valamikor az évtized végén kezdte meg katonai pályafutását Nádasdy Tamás szolgálatában. 1541-ben Török Bálint familiárisaként Kisbéren találjuk, majd a nagyúr fogságba vetése után Batthyány Ferenc szervitorai közé lépett. Bár a Batthyányval való jó viszony élete végéig megmaradt, 13 néhány évvel később ismét Nádasdy Tamás szolgálatában találjuk. Az 1546 előt­ti néhány esztendőről sajnos vajmi kevés forrásunk szól Horváth Márk pályafutásáról. Egy 1544-ben kelt irat azonban arról tudósít, hogy Horváth Szigeten teljesített szolgálatot és itt különféle szöveteket vásárolt Sulyok Istvántól. 14 Az a probléma ezzel az adattal, hogy az nem derül ki belőle, hogy Horváth ekkor kinek a szolgálatában állt. Az eddigi szakirodalom állításai szerint Sziget 1545-ben, legkésőbb 1546- ban került királyi kézbe. 15 Tehát vagy egy évvel előre kell hoznunk ezt a dátumot, vagy még a Török család szervitoraként állomásozott a várban ekkor Horváth Márk. Ettől függetlenül Sziget és későbbi kapitányának sorsa ekkortól kezdve, rövidebb-hosszabb kitérőket leszámítva, összefonódott. 1547- 1552 között Nádasdy katonájaként 50 lovassal szolgált a várban, és Kerecsényi László után 1556. február 21-én első ízben vette át a kapitányi tisztséget. A nyár folyamán sikerrel védte meg Ali budai pasa támadásától a várat, ám 1557 elején súlyos lovasbalesetet szenvedett. 16 Emiatt, valamint az állan­dó fizetetlenség okán, még idén tavasszal megvált tisztségétől. Ekkor családjával együtt Körmendre költözött, innen tért vissza 1558. március végén, hogy immár haláláig ismét ő irányítsa a vár életét. Már ebbéli tisztségében vette el feleségül 1559-ben Both Erzsébetet, miután Halióti Krisztina - akitől Gergely nevű fia született - elhalálozott. Az újabb kapitányi kinevezés meghozta számára a társadal­mi ranglétrán való felemelkedést is. A földönfutó horvát kisnemest, aki 1548-ban kardjával szerzett magának nemesi címet, 1559. május 30-án Ferdinánd a bárók soraiba emelte. 1 ' Ezzel együtt Baranya megye ispánja, és a környék leghatalmasabb birtokosainak egyikévé is vált. 18 Hatalmát azonban nem sokáig élvezhette, mert lábsebe továbbra sem gyógyult, és hiába kezeltette magát Bécsben, az orvosok már nem tudták megmenteni. 1561. augusztus 13-án végrendelkezett, és rá egy-két napra meg is halt. Holttestét Körmenden temették el, és fiának gyámja Sennyey Ferenc intézte el, hogy Khöbl Benedek bécsi kőfaragó mester elkészítse díszes síremlékét. 19 Az uralkodó megbízásából 1561. augusztus 30-án Zárkándy Pál és Gerdák István leltárt készítet­tek a várkapitány után maradt javakról. 20 Ez azonban csak részben mutat átfedést az október 15-én felvett listával. Gerdákéknak az volt ekkor a dolguk, hogy a várkapitányi tisztségben felhalmozott javakat felmérjék. így került sor a gabona, takarmány, liszt, valamint a borsó és a lencse összeírására, ami a későbbi jegyzékből kimaradt. A lovak és a szerszámok azonban szerepeltek az október 15-én, Térjék Tamás, Poky Gergely és Bakolcha Balázs által összeállított iratban is, igaz mindegyik kisebb tétellel, ami a hagyaték „kopását" mutatja. 21 Az első összeírásban feltüntettek egy ládácskát is 355 forint 27 dénár készpénzzel, ennek későbbi sorsa azonban ismeretlen. 22 További érdekesség, hogy az első összeírásban feljegyezték, hogy Kereszt faluban 25 disznaja, és más helyen pedig ugyanany­nyi marhája volt a kapitánynak, ezeket azonban októberre eladhatták, mert kótyavetyére már nem kerültek. 23 13 1555-ben ő ajánlotta be az uralkodónak Sziget megüresedett kapitányi posztjára. Szakály, 1987. 47. p. 14 Magyar Országos Levéltár. M KA E 185 Archívum Familiae Nádasdy 47. csomó 2. Nádasdy Tamás horvát bán, országbíró iratai 1533-1554. fol. 31-34. 1544. dec. 22. „Debitum Egregii domini Marcy Horwath nobili Stephano Sulyok anno 1544." 15 Varga, 2006. 60-61. p. 16 Szakály, 1987. 95. p. Tehát nem az, ostrom alatt szerezte sérülését, mint azt Iványi feltételezte. 17 Iványi, 1927. 253. p. 18 1559-ben Baranya megyében már 189 portával rendelkezett. Ehhez jött még az adók kezelése, a baranyai hadiadó 10 százaléka ugyanis a kapitányt illette, igaz, ez csak hivatala idején. Szakály, 1987. 671-73. p. Somogyban is voltak kisebb birtokai, eg)' csurgói kúriát kapott az uralkodótól, valamint Nagymarton birtokot. Iványi, 1918. 103. p. 19 Iványi, 1918. 110. 20 Kassai Állami Levéltár Lőcsei Fiók (továbbiakban: KÁLLF) Horváth-Stansith család nagyőri levéltára. Iratok C 94 Szigetvár 1557-1561.26/6.1561. aug. 30. „Inventarium Berum universarum Magnifia quondam Marci 1 lorwat, Praefécti olim et suppremi Capitanei Arcis et oppidi Zygeth necnon Comitis Comitatus Barsiensis [!] per Egregios dorninationes Paulum Zarkandy et Stephanum Gerdák perlustratum et conscríptum ad Begiam racionem occupandam 30 die Augusti Anno 1561." 21 Az augusztus végén összeírt 24 lóból már csak 18, a 35 nyeregből 33, 31 zabiából 16 és a 15 pajzsból 12 szerepelt októberben. 22 Timár, 1989. 337. p. „Ladula secunda in qua habentur flor 355 d 27" Az augusztus 17-én Saáry István királyi biztos és Gerdák István számvevő által készített leltárban is található 509 forint 74 dénár készpénz, amit a tárnokházban (domus tavernicalis) írtak össze. 23 Kereszt. Gréc puszta, Ujpetréhez tartozik. Timár, 1989. 431. p.

Next

/
Thumbnails
Contents